බැංකු ශාඛා

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ඉතා දීර්ඝ කාලයක සිට රජයේ බැංකු පමණක් පිහිටියද ප්‍රදේශවාසීන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත පෞද්ගලික බැංකු ශාඛා ගණනාවක් මෑතකදී ස්ථාපනය කෙරුණි.

  • ලංකා බැංකුව
  • මහජන බැංකුව
  • සම්පත් බැංකුව
  • සෙලාන් බැංකුව
  • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
  • හැටන් නැෂනල් බැංකුව
  • සමෟධි බැංකුව
  • ග්‍රාමීය බැංකුව
TOP