විදුලි බලය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය අර්ධ නාගරික මෙන්ම සීඝ්‍රයෙන් කාර්මීකරණයට භාජනය වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨෘසයකි. එම නිසාම යටිතල පහසුකම් අතින් විදුලිය ඉතාමත් වැදගත් සාධකයකි. එම නිසාම දැනට ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨෘසයේ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් 95% ක පමණ විදුලි බලය ව්‍යාප්ත කර ඇත. එමෙන්ම අධි සැර රැහැන් මෙන්ම එකලා, ද්විකලා, තෙකලා, විදුලිය අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටඨාසය පුරා ව්‍යාප්ත කර ඇත.

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විදුලි බල අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම සදහා විදුලි පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථානයක් විදුලි අධිකාරීවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටුවා ඇත. එහි 23ක පමණ සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවයේ නියුක්තව සිටී. එමෙන්ම එම ආයතනය මගින් බුලත්සිංහල, හොරණ හා පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලින් පාලනය වන ප්‍රදේශවලින් කොටසක්ද ආවරණය කරනු ලැබේ.

ඉංගිරිය විදුලි අධිකාරී බල ප්‍රාදේශය තුළ විදුලි බල ව්‍යාප්තිය 2015 වර්ෂය වන විට පහත ආකාරය වේ. මේ වන විට ඉංගිරිය හා බුලත්සිංහල ලෙස බෙදා වෙන් වීමේදී පාරිභෝගිකයන් අඩු වී ඇත.

  • ගෘහ පරිභෝජනය (පවුල්) - 15,242
  • ආගමික මධ්‍යස්ථාන - 61
  • ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථාන - 687
  • සුළු කර්මාන්ත - 74
  • තොග සැපයුම් - 73

එමෙන්ම ජනතාවට විදුලිය බෙදා හැරීම සදහා උප පොළවල් 34ක් පමණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා ව්‍යාප්ත කර ඇත. එය පහත ආකාරයට වේ. 2015 වර්ෂය වන විට ඉංගිරිය විදුලි අධිකාරී බල ප්‍රදේශය තුළ විදුලිය බෙදා හැරීමේ උප පොළවල් 40 ක් අලුතින් පිහිටුවා ඇත. එමෙන්ම විදුලිය බෙදා හැරීම සදහා වන මුළු උප පොළවල් සංඛ්‍යාව 87ක් වේ.

විදුලිය බෙදා හැරීමේ උප පොළවල්

අනු අංකය වසම වසමේ අංකය උප පොළවල් සංඛ්‍යාව
01 වගවත්ත 618 04
02 පොරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 01
03 කැකුළලිය 618 බී 02
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 03
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 -
06 නම්බපාන 619 ඒ 01
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 02
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 01
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 02
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 01
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 01
12 නිමලගම 620 ඩී 01
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 02
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 01
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 01
16 මාපුටුගල 621 02
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 02
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 ඒ -
19 පැල්පිටිගොඩ 622 01
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 -
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 01
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 01
23 බටුලම්පල 624 01
24 කැකුළදොල 624 ඒ -
25 අරකාවිල 625 02
26 මෙනේරිගම 625 ඒ -
27 කඳනපිටිය 626 -
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 01
29 කුරණ දකුණ 627 -
30 කොටිගල 627 ඒ -
31 කුරණ උතුර 627 බී 02
එකතුව 34
මූලාශ්‍රය : - විදුලි අධිකාරී - ඉංගිරිය

අනාගත සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතාවයන්

රටම එළියයි අදුර දුරලයි ජාතික විදුලි සත්කාරය විදුලිය නොමැති පවුල් ඒකක සදහා විදුලිය ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා විදුලිය නොමැති පවුල් ප්‍රමාණය අවම වී ඇත. එමෙන්ම මෙම ප්‍රදේශය සීඝ්‍රයෙන් කාර්මීකරණය වෙමින් පවතී. මහා පරිමාණ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලා, අපනයන සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලා ඇති වෙමින් තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවල ඉල්ලුමට සරිලන ආකාරයට විදුලි බලය ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුය. එමෙන්ම මෙම ප්‍රදේශයේ දිය පහරවල් කීපයක්ම කළු ගංගාවට ගලන බැවින් එම දිය පහරවල් භාවිතා කරමින් කුඩා පරිමාණ ජලාශ නිර්මාණය කර විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් කළ යුතුය.

TOP