ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

2000 වසර තෙක් හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත්ව තිබූ මෙම ප්‍රදේශය එම වසරේ අගෝස්තු මස 14 දින , ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 31ක් වෙන් කර ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වශයෙන් නම් කරන ලදී. හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ප්‍රදේශයක් වශයෙන් විශාල වීමත් ජනගහනයේ සීඝ්‍ර වර්ධනය නිසාත් කොට්ඨාසයේ පරිපාලනමය පහසුව හා ජනතාවගේ පහසුව තකා මෙසේ මෙම කලාපය බෙදා වෙන් කරන ලදී.

ප්‍රදේශයේ පිහිටි විශාලතම ග්‍රාම නිලධාරී වසම කොට්ටියාවත්ත වන අතර එය හෙක්ටයාර 10.33 වේ. කලාපයේ නැගෙනහිර කොටසේ පිහිටි මෙම කොටස දළ බෑවුම් සහිත වන අතර වන වගා, වනාන්තර, රබර් හා තේ වගාවන් ගෙන් යුක්ත වන අතර ජනාවාස ද ඉතා පහත් අගයක පවතී. භූමි ප්‍රමාණය අනුව කුඩාම ග්‍රාම නිලධාරී වසම වන්නේ කුරණ දකුණ හා කැකුළාදොලයි.

එක් එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසම්,ඒවායේ අංක හා ගම් කාණ්ඩ පහත පරිදි වේ.

ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම වසමේ අංකය විශාලත්වය (ව.කි) අයත් ගම් කාණ්ඩ
වගවත්ත 618 7.21 වගවත්ත කොටසක්, දම්මින්න, කනුමස්සාගල, ගනේ තැන්න, පර්ත් වත්ත කොටසක්, මානාන කොටසක්
පොරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 2.5 බොරළුගොඩ, මානාන කොටසක්, පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර, වෝටර් ලෑන්ඩ් ජනපදය
කැකුළලිය 618 බී 1.75 බතලහේනපිටිය, ගෝනාවල, කැකුළලිය කොටසක්, මගුරු‍වල, කොස්ගහගොඩැල්ල, යහලවත්ත කොටසක්, ගල්වැටිගොඩැල්ල
පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 1.12 අරුණගම, කළුපහන, පර්ත් වත්ත කොටසක්, පෝරුවදණ්ඩ බටහිර
ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1.76 ඌරුගල, උඩහ ඌරුගල, මැද ඌරුගල, මඩකඩ, ගල්වැට වත්ත, ඌරුගල කොත, කජුගස් මණ්ඩිය, සපුගහගොඩ කන්ද
නම්බපාන 619 ඒ 2.7 නම්බපාන, එළවල්වතුරාන, සියාරිය  කොත, වෝල්ටලූ වත්ත, කැටකැඩැල්ල
ඌරුගල බටහිර 619 බී 1.9 ඌරුගල කොටසක්, ගල්කන්ද වත්ත, ඉඹුලහේන, ගල්කන්ද ජනපදය, මොරවින්න කොටස, ඌරුගල තොටුපල කොටස, මැද ඌරුගල, ගංගොඩ කොටස
ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 2.42 නාගස්මණ්ඩිය, දිවුල්පත, සපුගහගොඩ කන්ද,

රඹුක්කනගම, පුවක් වත්ත

ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1.62 අක්කර 20, එල්ස්මෝර්වත්ත, සේනානායක වත්ත
රයිගම්වත්ත 620 බී 5.02 රයිගම්වත්ත ඉහල කොටස, රයිගම්වත්ත පහල කොටස
ඉංගිරිය උතුර 620 සී 1.6 ගාල්ලෙගම, ජයලත්ගම, පීබ්ලන්ඩ්ගම, වෙන්දේසිවත්ත, තානායම් පෙදෙස, මීරම, දිවුල්පත, මොරවින්න, ඇලබඩපාර
නිමලගම 620 ඩී 3.2 ඉංගිරිය වත්ත, නිමලගම, සිසිල් උයන, අක්කර 7, බෝධිරාජගම, ඉසුරුපුර, පිනෑස් වත්ත, නව ගම්මානය, ඉංගිරිය වත්ත උඩ කොටස
ඇදුරාගල 620 ඊ 3.3 ඇදුරාගල, ඇදුරාගල වත්ත, මානාන කොටසක්, ඉංගිරිය වත්ත උඩ කොටස
දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1.6 දොඹගස්කන්ද, විජය ගොවි ජනපදය, යහල වත්ත කොටසක්
මහ ඉංගිරිය 621 ජී 3.46 ඇලබඩ පාර පෙදෙස, ජනාධිපති මාවත පෙදෙස, කටහය බෝක්කුව පෙදෙස, මහ ඉංගිරිය, ඉමගිර ජනපදය, ශාන්ත පීතර ජනපදය, විදෙස් මිතුගම, රයිගම ජනපදය
මාපුටුගල 621 6.46 ඇල්ලදොල,ඇපින්පොරස්ට්වත්ත කොටසක් , මැදමූකලාන, මාපුටුගල, බවුන්ඩර් පාර, ගර්ටන් වත්ත, කොස් හේන, මැදිලන්ද
රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 2.75 ප්‍රනාන්දු පෙදෙස, හේන්යාය, ශ්‍රී ධීරානන්ද මාවත, රත්මල්ගොඩ කොටසක්, බංඩිගෙ වත්ත
රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 ඒ 1.73 ගෝඩන්, කොස්වත්ත, හොරකැටියවත්ත, රත්මල්ගම, රත්මල්ගොඩ ජනපදය, රත්මල්ගොඩ කොටසක්, පහළ කුඹුර, රත්මල් තැන්න, රත්මල්ගොඩ පෙදෙස, කජුවැටිය පාර, කන්දහේන
පැල්පිටිගොඩ 622 1.25 පැල්පිටිගොඩ, පනන්ගල වත්ත, පුවක්වත්ත, පහුරුතොට, පැල්පිටිගොඩ දකුණ, පැල්පිටිගොඩ උතුර
හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 2.01 හලේවිල, කන්දෙවත්ත, කිරිගල, කිතුල්කන්ද, කෝම්පෙ, වෙල ඉහල
හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1.9 බණ්ඩාර හේන, කොටිගල  කොටසක්, පංසල හංදිය, පැලකැටියා වත්ත, කිරිගල කොටසක්
හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1.83 බාලගේ කොටුකැලේ, ගැටකොස්සාව, ඉදිකටු හංදිය, කොස්හේන, වෙල්පල්ල, පාසල් හන්දිය, යටවතුර පාර
බටුලම්පල 624 2.5 බටුගම්පල උතුර, බටුගම්පල දකුණ, ජනඋදාන ගම්මානය, අළුතින් බෙදන ලද අක්කර 07, බටුගම්පල ජනපදය
කැකුළදොල 624 ඒ 1.25 කැකුළදොල , පෙට්ටගම්කන්ද
අරකාවිල 625 5.01 අරකාවිල, කොස්හේන ජනපදය , ගනෙල්ලාගොඩ, ලිහිණියාවත්ත
මෙනේරිගම 625 ඒ 4.5 මෙනේරිගම, මෙනේරිගම වත්ත, කදුගොඩ, දෙල් වත්ත, කොස් හේන කොටසක්
කඳනපිටිය 626 5.56 කඳනපිටිය, කටුගාල්‍ගම, පොල්ගහතොට, ගොඩපර හේන
කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 10.33 බඹරලිය, කොට්ටියාවත්ත, මඩකඩ, මැරේකන්ද, ගිරංචි කන්ද, පැලුමගල
කුරණ දකුණ 627 1.2 අක්කර 15, අක්කර 40, අක්කර 60, කුරණ ගම්ගොඩ, අක්කර 36
කොටිගල 627 ඒ 1.3 කොටිගල, අඹේපිටිය වත්ත, හිගුරෙගෙවත්ත, (අක්කර 09), වෙළ ඉහළ
කුරණ උතුර 627 බී 1.3 ඇලපාතගොඩ, ගිරංචිකන්ද, නැදුන්ගස්මණ්ඩිය, කුරා උඩ, දුල්ලැහැර
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව
TOP