කර්මාන්ත අංශය

මෙම කොට්ඨාසයේ මහා පරිමාණ කර්මාන්ත මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත දැකිය හැකිය. මහා පරිමාණ කර්මාන්ත වශයෙන් රබර්,තේ,ඇගලුම්,තඹ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ශාලාද, සුළුපරිමාණ කර්මාන්ත වශයෙන් පේෂ කර්මාන්ත විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම ඇඹරුම් හල්, ලී මෝල්, බ්ලොක්ගල්, බේකරි, කුළු බඩු සැකසීම, වැනි කර්මාන්ත දැකිය හැකිය.

සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත 269ක් පමණ වාර්තා වී තිබෙන අතර එම සුළු කර්මාන්ත වල නිරත වන සේවක සංඛ්‍යාව 850 ක් පමණ වේ. එය පහත වගු සටහන මගින් දැක්විය හැකිය.

සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලා වල නාම ලේඛනය

අනු අංකය කර්මාන්ත වර්ගය ආයතන සංඛ්‍යෘව සේවක සංඛ්‍යාව
01 වැලි ගොඩ දැමීම 80 450
02 බ්ලොක් ගල් 20 45
03 ලී මෝල් 15 20
04 හඳුන් කූරු 10 20
05 විසිතුරු භාණ්ඩ 25 40
06 ගරාජ 10 15
07 පේෂ කර්මාන්ත 02 05
08 ගෘහ භාණ්ඩ 15 20
09 බේකරි 12 35
10 වෙනත් 80 200
  එකතුව 269 850
මූලාශ්‍රය :- ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත තොරතුරු

මෙයට අමතරව සත්ත්ව පාලන ව්‍යාපෘති වශයෙන් ගව පාලනය කුකුළු පාලනය, එළු පාලනය,විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. එය පහත වගු සටහන මගින් පෙන්නුම් කළහැකිය.

ගෘහ සත්ත්ව පාලනය

අනු අංකය සතුන් වර්ගය පවුල් සංඛ්‍යාව යෙදී සිටින සංඛ්‍යාව
01 කුකුළු පාලනය 70 80
02 ගව පාලනය 90 110
03 එළු පාලනය 60 70
04 විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම 22 40
  එකතුව 242 300
මූලාශ්‍රය :- ග්‍රාම නිලධාරී සංඛ්‍යා ලේඛන

පේෂකර්මාන්තය

බස්නාහිර පළාත් පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කෙරෙන පේෂ කර්මාන්ත ආයතනයක් මෙම කොට්ඨෘසයට ඇත.

ඉංගිරිය පේෂ කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය

ඉංගිරිය පේෂ කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය අට දෙනෙකුගේ කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත වේ.

 • උපදේශිකාවන් - 01
 • කාර්මිකාවන් - 04
 • නූල් ඔතන්නියන් - 02
 • මුරකරු - 01

යන්ත්‍ර හතක් ආයතනය සතුව ඇතත් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඒවා ඇත්තේ හයක් පමණි. පුහුණු කටයුතු සදහා වෙන් කර ඇති ආයතනයකි. පුහුණු වන කාලය මාස හයක් වන අතර එම කාලය තුළ මාසිකව රු. 600.00 දීමනාවක් ලබා දේ.

බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ මහර ව්‍යාපෘතිය මගින් අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙන අතර නිෂ්පාදනයද එම ආයතනය විසින් භාර ගනු ලැබේ.

මහා පරිමාණ කර්මාන්ත

මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලා වල නාම ලේඛනය

අනු අංකය කර්මාන්ත ශාලාවේ නම නිෂ්පාදනය ලිපිනය
01 බී ඇන්ඩ් ඒ ගාමන්ට් ඇඟළුම් බොරළුගොඩ
02 විජයලත් ඇපරල් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඇඟළුම් පෝරුවදණ්ඩ
03 මැලිබන් ඇගළුම් ආයතනය ඇඟළුම් ඉමගිර, ඉංගිරිය
04 වින්වුඩ් තේ කර්මාන්ත ශාලාව තේ ඉමගිර, ඉංගිරිය
05 තොටමුණ රබර් කර්මාන්ත ශාලාව රබර් නම්බපාන, ඉංගිරිය
06 තේ ශක්ති තේ කර්මාන්ත ශාලාව තේ රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය
07 ග්‍රොත් ලංකා ගාමන්ට් ඇඟළුම් රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය
08 රයිගම් රබර් කර්මාන්ත ශාලාව රබර් හොරණ පාර
09 වරුණ එක්ස්පෝට් ලිමිටට් ඇඟළුම් පාදුක්ක පාර, මහ ඉංගිරිය
10 සුනිල් තේ කර්මාන්ත ශාලාව තේ ඇදුරාගල, ඉංගිරිය
11 ඇදුරාගල වත්ත රබර් කර්මාන්ත ශාලාව රබර් ඇදුරාගල, ඉංගිරිය
12 සරු පොහොර කර්මාන්ත ශාලාව කාබනික පොහොර පෝරුවදණ්ඩ, ඉංගිරිය
13 මුසාජිස් සමාගම බුරුසු ඉංගිරිය
14 කින්ඩායි ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සෙන්ට් වර්ග වගවත්ත
15 හර්යුම් ගෝල්ඩන් සමාගම සෙන්ට් වර්ග වගවත්ත
16 ප්‍රමියර් රබර් කර්මාන්ත ශාලාව රබර් රත්මල්ගොඩ
17 නාලක අභ්‍යාස පොත් සමාගම අභ්‍යාස පොත් රත්මල්ගොඩ

ඉහත මහා පරිමාණ කර්මාන්ත ශාලා වල දැනට 6000ට ආසන්න සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව ආයෝජන සැකසුම් කලාපයක්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පිහිටා ඇත.

ආයෝජන සැකසුම් කලාපය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පානදුර රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව පෝරුවදණ්ඩ බොරළුගොඩ ග්‍රාමයේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් සැකසුම් කලාපය පිහිටුවා මෙය ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනකි. මෙම අපනයන සැකසුම් කලාපයේ පරිපාලනය හා සම්බන්ධීකරණය පහසුව සදහා ආයෝජන මණ්ඩලයෙහි කළමණාකරුවෙකු යටතේ කලාප කළමනාකරණ කාර්යාලයක් පිහිටුවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් මෙම කලාපයේ ආයෝජකයින් වෙත (දේශීය හා විදේශීය) පහත දැක්වෙන ආකාරයේ යටිතල පහසුකම් සලස්වා දෙනු ලැබේ.

 • කාලීන බදු ක්‍රමයක් යටතේ සකස් කරන ලද භූමිය.
 • කම්හල් සදහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ බලයක් සහිත විදුලිය.
 • නිසිලෙස සැකසූ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධති.
 • අවශ්‍යතාවයට සරිලන ජල සැපයුම.
 • පුහුණු නොපුහුණු ශ්‍රමය.

මෙම සැකසුම් කලාපය සඳහා අක්කර 412ක වෙන්කර ආයෝජන මණ්ඩලය වෙත නිදහස් කර ඇත. කම්හලක් හෝ එක් ආයෝජකයෙක් සදහා අක්. 04ක භූමි ප්‍රදේශයක් වෙන් කිරීමේ ඉලක්කයකින් මෙහි කටයුතු අරඹා ඇත.

අරමුණු :-

 • ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම.
 • සේවා වියුක්තිය අවම කරන රැකායා සැපයීම් අවස්ථා උදා කර ලීම.
 • සමස්ථ ආර්ථිකයේ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙත යහපත් ආර්ථිකයක් ලගා කර දීම.

හොරණ අපනයන සැකසුම් කලාපය

අනු අංකය ආයතනයේ නම නිෂ්පාදනය ද්‍රව්‍ය ආරම්භක වර්ෂය සේවක සංඛ්‍යාව දුරකථන අංකය
01 යූ.සී.ඒ. ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටට් සින්ක් ඔක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය 2008 13 034-2255200
02 HDDES EXTRACTS (PVT) LTD කුළුබඩු සදහා සුගන්ධ තෙල් නිෂ්පාදනය 2001 120 011-2436739
03 INOAC POLYMER LANKA (PVT) LTD ස්පොන්චි නිෂ්පාදනය 2013 50 034-2255944
04 මර්බොක් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටට් එම්.ඩී.එෆ්. බෝඩ් නිෂ්පාදන 2001 250 034-2255518
05 ඇග්‍රොමේට් ඒෂියා ප්‍රයිවට් ලිමිටට් සින්ක් ඔක්සයිඩ් නිෂ්පාදන 2002 21 034-2255507
06 ටයාන් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටට් යකඩ බාර් නිෂ්පාදන 2011 78 077-2288662
07 සිමෙට් පුද්ගලික සමාගම කොපර් (තඹ) බාර් නිෂ්පාදන 2002 45 034-2255515
08 යුනිලීව ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලික සමාගම පාරිභෝගික භාණ්ඩ (සබන්,සුවද විලවුන්,මාමයිට්) 2011 1035 -
09 RELISH CULIMY SOLUT IONS ආපන ශාලාව 2011 33 011-2823448
10 RPC පොලිවර්ස් පුද්ගලික සමාගම වතුර ටැංකි හා සෘජු ෆෝම් නිෂ්පාදනය 2006 128 011-4310500
11 නැචුරප් ස්පෝට් ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම ඇගුළුම් උපාංග 2001 135 034-2255780
12 කෙවින් කෙයා පුද්ගලික සමාගම ෂැම්පො වර්ග නිෂ්පාදනය 2011 18 011-1340510
13 HERT THGF ප්‍රමිය පුද්ගලික සමාගම සිලොන්ටා ලාඕජී තේ කොළ නිෂ්පාදන 2012  67 034-2255694
14 සන්රිච් කන්ට්‍රස් පුද්ගලික සමාගම බිස්කට් වර්ග 2006  80 034-2258105
15 ස්ටයිලීස් ගාමන්ට් පුද්ගලික සමාගම ඇඟළුම් නිෂ්පදන 2011  600 034-2255382

වගවත්ත කර්මාන්ත උද්‍යානය

අනු අංකය ආයතනයේ නම නිෂ්පාදනය නිෂ්පාදනය තත්ත්වය සේවක සංඛ්‍යාව අදාල නිලධාරීයා  දුරකථන අංකය
01 එකෝ පේපර්ස් පුද්ගලික සමාගම කඩදාසි ආරම්භ කර ඇත 33 ශාන්ත සිරිවර්ධන
077 1053610
02 පිරමාල් ග්ලාස් සිලෝන් සමාගම වීදුරු ආරම්භ කර ඇත 418 යූ.පී හෙට්ගේ
077 7689050
03 ඩිජිටල් ඉනජියරින් පුද්ගලික සමාගම ලිසි තෙල් නිෂ්පාදනය ඉදිවෙමින් පවතී   ඊ. විමල් පෙරේරා
011 2705920, 072 7199422
04 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පෙරමුස් නිෂ්පාදන ඉදිවෙමින් පවතී   දමිත් රුද්‍රිගූ
077 7233431
05 බස්නාහිර පළාත් බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පෙරමුස් නිෂ්පාදන ඉදිවෙමින් පවතී   ටී.ජී.චානක දිල්රුවන්
077 3371599
06 අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරන අංගනය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ඉදිවෙමින් පවතී   ප්‍රියන්ත රත්නසේකර  034 2264168,077 4182227

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ කම්හල් ඉදිකිරීම සදහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒ ඒ කම්හල් සේවකයන්ගේ සුභ සාධන කටයුතු මෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වාතාශ්‍රය නොඅඩුව ලබා දීමට පොරොන්දු ගත ගිවිසුම් වලට එලඹේ.

පරිසර හානි

දැනට වැඩ අරඹා ඇති මෙම කලාපයේ භූමි භාගය මහා පරිමාණ රබර් වගාවකින් යුක්ත විය. එම සියළුම වගාවන් දැනට සහමුලින්ම ඉවත් කර ඇති අතදේශයේ වැඩි සූර්ය පතනයක් මෙන්ම වැසි කාලවලට දැඩි ලෙස සෘජුව පොළවට වැස්ස පතිත වීම සෝදා පාළුවට ද හේතු වී ඇත.

මෙම තත්ත්වයට වඩා පරිසරයට හා මිනිස් පැවැත්මට හානිකර දුම් පටලයක් මෙහි කම්හල් මගින් පිට කරන බැව් දැනට ප්‍රදේශවාසීන් විසින් පැමිණිලි කර ඇත.

ආයෝජන මණ්ඩලය මෙන්ම පරිසර අධිකාරියේ නියමයන්ට අනුව අඩි 60ක් උස දුම් බටමගින් දැනට මෙම අපිරිසිදු දුම් පටලය පිට‍ කෙරේ. එසේ වුවද කම්හල් පිහිටි භූමි භාගයට වඩා උස් වූ භූමි ප්‍රදේශයන් වටේටම පිහිටා ඇති අතර එය ප්‍රදේශයේ අධික ජනගහනයක් ඇති ගම්මානයකි.

දැනට යොජනා වී ඇති ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින කම්හල් වලින් බොහොමයක් තඹ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කෙරෙන අතර මේ සදහා යොදා ගන්නා පෝරුණු සහ ඉන්ධවෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

සේවක හිමිකම් හා පරිසර හානි කර තත්ත්වයන් පිළිබද මාසික පරීක්ෂණ මෙහෙය වීම ආයෝජන කලාප කාර්යාලයෙන් සිදු කෙරේ.

TOP