රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ප්‍රජා මූල සංවිධාන

ප්‍රජා මූල සංවිධාන

ඉංගිරිය ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රජා මූල සංවිධානවල සාරාංශ සටහන පහත වගු සටහන මගින් පෙන්වා ඇත.

අනු අංකය ප්‍රජා මූල සංවිධානය සංඛ්‍යාව
01 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති 25
02 ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ කාන්තා සංවිධාන 26
03 යෞවන සමාජ 18
04 ක්‍රීඩා සමාජ 18
05 මුල් ළමා විය මධ්‍යස්ථානය 55
06 ළමා සමාජ 30
07 වැඩිහිටි සංවිධාන 31
08 රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන 07
09 ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බලමණ්ඩල 1
10 ප්‍රාදේශීය ආබාධිත පුනරුත්තාපන පදනම 1
10 ස්වශක්ති පදනම 1
10 ප්‍රාදේශීය කාන්තා බල මණ්ඩල 1
  එකතුව 214
මූලාශ්‍රය :- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ මේ වන විට ලියා පදිංචි රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

අනු අංකය රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය ලිපිනය තොරතුරු සපයන්නාගේ නම
01 පොදු ජන හිමිකම සංවර්ධන සමිතිය ගම ගෙදර , ගුරුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ පියසෝම බෙන්තොට මයා
02 සමාජය හා සාමාජික කේන්ද්‍රය බෝධිරාජගම, ඉංගිරිය වත්ත, ඉංගිරිය චන්දන පත්මසිරි පීරිස් මයා
03 රතු කුරුස සංවිධානය වෙල ඉහළ පාර, හඳපාන්ගොඩ ජයකොඩිගේ නයනා නන්දනී ජයකොඩි මිය
04 සර්වෝදය සමිතිය සඳගිර පාර, අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ නාලනී මැදිදේගොඩ මිය
මූලාශ්‍රය :- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

රාජය ආයතන

අනු අංකය ආයතනයේ නම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
01 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නිමලගම
02 රජයේ රෝහල ඉංගිරිය බටහිර
03 සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය නිමලගම
04 පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පෝරුවදණ්ඩ බටහිර
05 ඉංගිරිය පොලිස් ස්ථානය ඉංගිරිය උතුර
06 ඉංගිරිය තැපැල් කාර්යාලය ඉංගිරිය උතුර
07 ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය නිමලගම
08 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය නිමලගම
09 අඩවි වන කාර්යාලය නිමලගම
මූලාශ්‍රය :- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති නාමලේඛනය

අනු අංකය සමිතියේ නම ලේකම්ගේ නම / ලිපිනය
01 වගවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය උපාලී කළුබෝවිල , වගවත්ත , පෝරුවදණ්ඩ
02 ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කරුණාවතී බෝදරගම, කළුපහන උතුර
03 දිමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩී.ඩී. සිරිපාල, වගවත්ත හන්දිය, පෝරුවදණ්ඩ
04 නම්බපාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කේ.පී.ඩී.සමරනායක, නම්බපාන, ඉංගිරිය
05 ගැමි ශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එම්.සුනිල් විජේරත්න, පහල ඌරුගල, ඉංගිරිය
06 අක්කර 20 ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ජී.ජී.එම්. ජයවර්ධන, අක්කර 20, ඉංගිරිය
07 සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ජේ. මහින්ද, ගාල්ලේගම, ඉංගිරිය
08 ඉසුරුපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩබ්.චන්ද්‍රසිරි, ජනඋදානගම, ඉංගිරිය වත්ත, ඉංගිරිය
09 බෝධිරාජාගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඒ.කරුණාතිලක, 204/සී, බෝධිරාජාගම, ඉංගිරිය
10 සමගි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එච්.ඩී.හරිස්චන්ද්‍ර, නිමලගම, බටුගම්පල
11 උදාශක්ති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එස්.එච්.ප්‍රියන්ත, නවගම්මානය, ඉංගිරිය වත්ත, ඉංගිරිය
12 සහන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නාමසේන, රත්මල්ගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ
13 රන්සිළු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය රන්ජිත් ගුණසිංහ, 380/6, මින්දද උයන, රත්මල්ගොඩ, ඉංගිරිය
14 හඳපාන්ගොඩ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඊ.ඒ.ලයනල්, කෝම්පේ, හඳපාන්ගොඩ
15 සුදුවැලිකැටියේ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පී.ඒ.එල්.රංජිත්, සුදුවැලිකැටිය, යටවතුර, හඳපාන්ගොඩ
16 බටුගම්පල එක්සත් දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බී.කරුණාතිලක, බටුගම්පල, හඳපාන්ගොඩ
17 ජන උදානගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එච්.ඒ.ඩී. සමන් පුෂ්පකුමාර, ජන උදානගම, බටුගම්පල, හඳපාන්ගොඩ
18 බටුගම්පල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එච්.ඩී. ජයවර්ධන, බටුගම්පල දකුණ
19 අරකාවිල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඩබ්.එම්. ධර්ම කීර්ති, මහගෙදර වත්ත,
අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ
20 නවෝද්‍යා කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එච්.වී.ඉන්ද්‍රාවතී, පොල්ගහතොට, බෝපේ, පාදුක්ක
21 කඳනපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඕ. නන්දසේන පෙරේරා, කටුගාලේගම, බෝපේ, පාදුක්ක
22 කුරණ දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කේ.ප්‍රියන්ත විල්බට්, කුරණ , හඳපාන්ගොඩ
23 කොටිගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ඒ.ඒ.ආරියතිලක, 30/3, රන්දෙනි උයන, කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ
24 කුරණ උතුර සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ආර්.ජී.විජේරත්න, ඇලපාතගම, අරකාවිල
25 කොට්ටියාවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එච්.ඒ.දමයන්ති, 134/8, කොට්ටියාවත්ත, ඉංගිරිය
මූලාශ්‍රය :- ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී - ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

යෞවන සමාජ නාමලේඛනය

අනු අංකය යෞවන සමාජය සභාපතිගේ නම සහ ලිපිනය
01 මහ ඉංගිරිය සචින් මධුෂංක, ශාන්ත පීතර ජනපදය, මහ ඉංගිරිය
02 ගැටකොස්සාව පියුමන් ලක්මාල්, 16/ඒ, කැකුනගහවිල
03 ඉංගිරිය බටහිර ජනිත් චමෝද්‍ය, 177/ඒ, 3 වන පටුමග, එල්ස්මෝර්, ඉංගිරිය
04 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර එල්.ඩබ්. ඩිල්ෂාන් චතුරංග, ඉංගිරිය පාර, හඳපාන්ගොඩ
05 කැකුලදොල ඊ.ඡී.එල්.තුෂාර, 8, කැකුලදොල, බටුගම්පල
06 නිමලගම පී.ඒ.පී. මනෝහර, 18, නිමලගම, බටුගම්පල
07 පෝරුවදණ්ඩ එච්.කේ. නිශාන් දර්ෂන පීරීස්, 60, කොබෑකඩුව මාවත, බොරළුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ
08 අරකාවිල ඉසුරු උදයන්ග, 59/1, අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ
09 නම්බපාන පී.ඩී. නුවන් දර්ශන, 75, නම්බපාන, ඉංගිරිය
10 ඉංගිරිය උතුර
11 පී.එම්.උරේෂා දර්ෂනී, සිරිනිවස, පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය
12 කුරණ උතුර වරුණ තත්සර, සිරිනිමල මාවත,අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ
13 කැකුළලිය රවිදු සමරකෝන්, කැකුළලිය, පෝරුවදණ්ඩ
14 වගවත්ත චතුර විදුරංග අළුත්ගේ, 94/1, මහගම්මැද්ද, වගවත්ත, පෝරුවදණ්ඩ
15 දොඹගස්කන්ද ඩී. ඩී. ෂර්මිලා ජයවර්ධන, 3වන පටුමග, ඉමගිර ජනපදය, ඉංගිරිය
16 මාපුටුගල කවිදු ගයාන්, 125/57, මානෙල් උයන, මාපුටුගල
17 බටහිර ඌරුගල එම්.ජීවන්ති රෂ්මික, ප/ඌරුගල, ඉංගිරිය
18 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර පුන්සර සචිත් මද්දුමාගේ, 100, අරුණගම, පෝරුවදණ්ඩ
මූලාශ්‍රය :- තරුණ සේවා නිලධාරී - ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

කාන්තා කාර්ය සංවිධාන

අනු අංකය කාන්තා කාර්ය සංවිධානය ලිපිනය
01 විශාඛා කාන්තා කාර්ය සමාජය ඉංගිරිය උතුර
02 දිලිනි කාන්තා කාර්ය සමාජය කැකුළාදොල
03 පිපෙන කුමුදු කාන්තා කාර්ය සමාජය දොඹගස් කන්ද
04 ශක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය කඳනපිටිය
05 දිරිලිය කාන්තා කාර්ය සමාජය ඉංගිරිය බටහිර
06 හඳපාන්ගොඩ බටහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය හඳපාන්ගොඩ බටහිර
07 සමගි කාන්තා කාර්ය සමාජය පැල්පිටිගොඩ
08 හඳපාන්ගොඩ දකුණ කාන්තා කාර්ය සමාජය හඳපාන්ගොඩ දකුණ
09 රන්තරු කාන්තා කාර්ය සමාජය කුරණ උතුර
10 විමුක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය නම්බපාන
11 ශාන්තපීතර ජනපදය කාන්තා කාර්ය සමාජය මහ ඉංගිරිය
12 සුහද ජන නවෝදා කාන්තා කාර්ය සමාජය කොටිගල
13 අරුණාලෝක කාන්තා කාර්ය සමාජය අරකාවිල
14 දිලිනි කාන්තා කාර්ය සමාජය වගවත්ත
15 එකමුතු කාන්තා කාර්ය සමාජය රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර
16 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර
17 රත්මල්ගොඩ කාන්තා කාර්ය සමාජය රත්මල් ගොඩ බටහිර
18 විමුක්ති කාන්තා කාර්ය සමාජය කුරණ දකුණ
19 ප්‍රජාපතී කාන්තා කාර්ය සමාජය ඌරුගල බටහිර
20 ඌරුගල කාන්තා කාර්ය සමාජය ඌරුගල නැගෙනහිර
21 පෝරුවදණ්ඩ කාන්තා කාර්ය සමාජය පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර
22 මාපුටුගල කාන්තා කාර්ය සමාජය මාපුටුගල
23 මෙනේරිගම කාන්තා කාර්ය සමාජය මෙනේරිගම
24 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය පෝරුවදණ්ඩ බටහිර
25 ඌරුගල නැගණහිර කාන්තා කාර්ය සමාජය ඌරුගල නැගෙනහිර
26 නිමලගම කාන්තා කාර්ය සමාජය නිමලගම
මූලාශ්‍රය :- සැලසුම් අංශය - වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී
TOP