ආගමික ස්ථාන

සියලුම ආගම් නියෝජනය කරන පිරිසක් ජීවත්වන ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ එම ආගම් වල ජනතාවට වැඳුම් පිදුම් කිරීම සඳහා ආගමික ස්ථාන ප්‍රදේශය පුරා පිහිටා ඇත.

පන්සල්

අනු අංකය පන්සලේ නම ලිපිනය විහාරාධිපති හිමිගේ නම
01 ශ්‍රී දේවරක්ඛිතාරාමය වගවත්ත,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය ජුම්බල පිටියේ සුධීර හිමි
02 ශ්‍රී සඳගිරි විහාරය අරකාවිල,හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය අරකාවිල සාගර හිමි
03 ශ්‍රී වික්‍රමසිංහාරාමය මාපුටුගල,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය මාර්තු පිටියේ මෙත්තාරාම හිමි
04 ශ්‍රී විජය බෝධිරාජ මහා විහාරය ඉමගිර,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ඉංගිරියේ විපුලසාර හිමි
05 ශ්‍රී තපෝදනාරාම මහා විහාරය පිංගොඩැල්ල,ඌරුගල,ඉංගිරිය පූජ්‍ය නම්බපාන සුධම්ම හිමි
06 ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරය දොඹගස්කන්ද,ඉංගිරිය පූජ්‍ය බටුගම්පල සීලරතන හිමි
07 සොලීරාජ මහා විහාරය ගණේතැන්න,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කඳන ධම්මසිද්ධි හිමි
08 ශ්‍රී තිලකාරාමය පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය හඳපාන්ගොඩ පඤ්ඤාසේකර හිමි
09 ශ්‍රී සාංඝීකාරාමය රත්මල්ගොඩ,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය යටියන ඤානවිමල හිමි
10 ගණේවිහාරය හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය කොටිගල ධම්මරතන හිමි
11 ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය මානාන,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය පොතුපිටියේ පඤ්ඤාසේකර හිමි
12 ශ්‍රී පියදස්සනාරාමය කුරණ,කොටිගල,හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය හඳපාන්ගොඩ රතනසිරි හිමි
13 ශ්‍රී සුධර්මාරාමය කැකුළදොල,බටුගම්පල පූජ්‍ය පෙතිගමුවේ විජිත හිමි
14 ශ්‍රී මධුරසාම විහාරය නිමලගම,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය මාලාපේ මධුරසිරි හිමි
15 ශ්‍රී ගංගාතිලක මහා විහාරය පුහුවල පූජ්‍ය නාපාවල ඉන්ද්‍රසාර හිමි
16 ශ්‍රී ජයසූරිය බෞ.මධ්‍යස්ථානය ශාන්ත පීතර ජනපදය,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ඉංගිරියේ විපුලසාර හිමි
17 ශ්‍රී නන්දරතනාරාමය පැල්පිටිගොඩ,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කොස්ගොඩ නාරද හිමි
18 ශ්‍රී දීපාලෝක මහා විහාරය ඉංගිරිය පූජ්‍ය මුදුන්කොටුවේ ශාන්තසිරි හිමි
19 ශ්‍රී පූර්වාරාමය කඳනපිටිය,බෝපේ,පාදුක්ක පූජ්‍ය බටුගම්පල චන්දානන්ද හිමි
20 සිරි නිකේතනාරාමය කැකුළලිය,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය වැලිකන්නේ ධම්මසිරි හිමි
21 ශ්‍රී විජයසුනන්දාරාමය පනන්ගල වත්ත,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය පූනෑවේ සුමනජෝති හිමි
22 ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය අරුණගම,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කිදෙල්පිටියේ කෝලිත හිමි
23 ශ්‍රී රුවන්බෝධි විහාරය බොරළුගොඩ,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය වීරකැටියේ ධම්මවිජය හිමි
24 ශ්‍රී සුධම්පාය ධර්මායතනය බෝධිරාජගම,ඉංගිරිය පූජ්‍ය බෝකුන්දර කුසල ධම්ම හිමි
25 ශ්‍රී ඉසිපතනාරාමය මඩකඩ,බෝපේ,පාදුක්ක පූජ්‍ය කඳනපිටියේ ඤානිස්සර හිමි
26 මඩකඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය මඩකඩ,ඉංගිරිය පූජ්‍ය අම්පිටියේ මංගල හිමි
27 බෝධිනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය දොඹගස්කන්ද,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ලබුගම ආනන්ද ධම්මකිත්ති හිමි
28 නාගලෙන විවේකාරාමය අක්කර 20,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ගුරුගොඩ සංඝ සෝභන හිමි
29 ශ්‍රී ජිනරතනාරාමය අරකාවිල,හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය හඳපාන්ගොඩ ජිනසිරි හිමි
30 ශ්‍රී ශෛලතලාරාමය වගවත්ත,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කරඳන අස්සජි හිමි
31 ඛේමානන්දාරාමය බටුගම්පල විමලනන්දා සිල් මාතාව
32 ශ්‍රී සම්බෝධි ආරණ්‍ය සේනාසනය මඩකඩ පූජ්‍ය ආරියරත්න හිමි
33 ශ්‍රී සුබෝධි මෙහෙණි ආරාමය කුරණ අනූපමා මෙහෙණින් වහන්සේ

කෝවිල්

අනු අංකය කෝවිලේ නම ලිපිනය පූජකතුමාගේ නම
01 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල වගවත්ත,පෝරුවදණ්ඩ යෝග ෂර්මා සාමිතුමා
02 ශ්‍රී කුරුංචි මහා මාරි අම්මාන් කෝවිල රයිගම්වත්ත,ඉංගිරිය පරමසිවම් සාමිතුමා
03 ඉංගිරිය පහළ කොටස ශ්‍රී පත්තිනි කෝවිල ඉංගිරිය එල්.සුන්දර රාජන් සාමිතුමා
04 රයිගම් පහළ කොටස ශ්‍රී පත්තිනි කෝවිල රයිගම්වත්ත,ඉංගිරිය වර්ධරාජා ශර්මා

පල්ලි

අනු අංකය පල්ලියේ නම ලිපිනය පියතුමාගේ නම
01 ඉංගිරිය ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය ඉංගිරිය එන්.අශෝකරාජා පියතුමා
TOP