විදුලි සංදේශ

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම දුරකථන පහසුකම් ව්‍යාප්තව ඇත. ප්‍රධාන හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන දෙකක් මගින් ප්‍රදේශයේ දුරකථන අවශ්‍යතාවයන් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ. එම මධ්‍යස්ථාන දෙක ඉංගිරිය හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය සහ හඳපාන්ගොඩ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයයි.

දැනට ඉංගිරිය ප්‍රදේශය තුළ දුරකථන පහසුකම් බහුතර නිවැසියන් පිරිසකට හිමිව ඇත. ෆැක්ස් ,ඊ මේල් හා වෙබ් අඩවි නිර්මාණයද දක්නට ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම හා සන්ටෙල් සමාගම මගින් සන්නිවේදන පහසුකම් ලබා දෙනු ලබයි. ජංගම දුරකථන භාවිතය සෑම පුද්ගලයෙක් අතරම පැතිර යමින් පවතී.

විදුලි සන්දේශ සේවාව වඩාත් පුළුල් කරමින් දැනට ඇදුරාගල හා සපුගහගොඩ යන කදු පන්තීන්හි සන්නිවේදන කුළුණු පිහිටුවා ඇත.

තැපැල් සේවය

තැපැල් කාර්යාලය

ඉංගිරිය නගර මධ්‍යයේ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය පිහිටුවා ඇත. මෙය පළමු වන ශ්‍රේණියේ කාර්යාලයකි.

කාර්ය මණ්ඩලය

තනතුර නියමිත සංඛයාව සිටින සංඛ්‍යාව
තැපැල් ස්ථානාධිපති 1 1
කවුළු රාජකාරී නිලධාරීන් 2 2
ලිපි තේරීම හා බෙදා හැරීම 8 8
විදුලි පණිවිඩ කරුවන් 1 1
කාර්යාල කාර්ය සහායක 1 1
තැපැල් පෝටර් 1 1
මුරකරු  -  -
ලියාපදිංචි ආදේශකයන් 2 2
බාහිර කම්කරු 1 1

මෙහි අංක 3 සිට 7 දක්වා සේවකයින් කිසිවෙකු හෝ නිවාඩු ගැනීමෙන් හෝ නොපැමිණියහොත් හෝ එම ඇබෑර්තු සදහා ලියාපදිංචි ආදේශකයන් යොදවනු ලැබේ.

මේ හැර 1 හා 2ට වැටෙන නිලධාරීන්ගෙන් එකවරට දෙදෙනෙකු නිවාඩු ලබා ගත හොත් එම රාජකාරී ආවරණය සදහා පිට තැපැල් කාර්යාලයකින් නිලධාරීන් යෙදවීම සිදු කෙරේ.එසේ නොහැකි විට තැපැල් ස්ථානාධිපති විසින් එම සේවා ආවරණය කරයි.

මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ තවත් උප තැපැල් කාර්යාල දෙකක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒවා නම්,

  • හඳපාන්ගොඩ උප තැපැල් කාර්යාල
  • මාපුටුගල උප තැපැල් කාර්යාල වේ.

එසේ වුවද මින් හදපාන්ගොඩ උප තැපැල් කාර්යාලය පාදුක්ක තැපැල් බල ප්‍රදේශය මගින් පාලනය වන අතර පෝරුවදණ්ඩ හා මාපුටුගල උප තැපැල් කාර්යාලයකන් හොරණ තැපැල් බල ප්‍රදේශය මගින් පාලනය වේ.

ඉංගිරිය තැපැල් කාර්යාලයේ ලිපි බෙදීමේ කලාප 7කි. ඒවා නම්,
1. ඉංගිරිය නගරය
2. ඌරුගල
3. නම්බපාන
4. මඩකඩ
5. එල්ස්මෝර්
6. ඇදුරාගල
7. ඉමගිර
8. රයිගම්වත්ත ඇදුරාගල වත්ත ඉංගිරිය වත්ත - වතු ලිපි බෙදීමේ තැපැල්කරු වශයෙනි.

TOP