කලාකරුවන්

සරච්චන්ද්‍ර ජයකොඩි
මුණිදාස සෙනරත් යාපා
එන්.එන්.සේදරමන්
දයාසේන ගුණසිංහ
ආරිය අබේරත්න

නෝමන් හේවගේ
ආර්.අවුනේරිස්
කේ.පී.සරත් පතිරණ
• භද්‍රා කුමාරි ගුණරත්න
• එම්.එම්.කෝසලා හර්ෂනී
• බි.ඒ.සරත් බමුණුසිංහ
බෝධිතුංග මඩලකන්ද
මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
• ජානකී හිල්
• ජේ.නිලන්ත සංජීව
• එන්.එන්.සිරිල්
• කුෂාන් ලක්මාල් ලියනගේ
• යොහාන් බිහේන්ද්‍ර රණසිංහ
• වසන්ත පෙරේරා වික්‍රමගේ
• ජානක මොරැන්දගේ
• ඩබ්.ඒ.පියසේන
• පී.සුනිල් ප්‍රේමලාල්
• පී.වසන්ත ප්‍රේමලාල්
• නිලන්ත සම්පත් ලියනගේ
• වැරනි ප්‍රියන්තිකා අමරසිංහ
• නයනා නන්දනී ජයකොඩි
• සංජය අමරසිංහ
• එච්.ආර්.සත්‍යපාල
• හරිස්චන්ද්‍ර ජෝරිස් එදිරිසිංහ
• දුලංක ජෝරිස් එදිරිසිංහ
• සාක්‍යදාස ප්‍රනාන්දු
• කේ.පී. චානක සඳරුවන්
• තරංග ප්‍රදීප්
• පී.එල්. ෆැන්සිස්
• ඇම්.ඩබ්. ධර්මදාස
• සෝමරත්න වීරකෝන්
• ප්‍රියංකා හෙට්ටිආරච්චි
• වීරසිංහ හඳුවල
• බී.පී. නිශ්ශංක
• හරිස්චන්ද්‍ර කහවල
• ඒ.ඒ. මාතුසේන
• එස්.එස්. අබේසේන
• කේ.පී. දුෂාන්ත ලක්ෂිත
• කේ.ටී. දුෂාන්ත දර්ශන
• ගයාන් ප්‍රගීත් සමරනායක

TOP