දහම් පාසල්

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ සියලුම විහාරස්ථානවල පාහේ දහම් පාසල් පවත්වනු දක්නට ලැබේ. එය පහත වගුවෙන් මනාව අවබෝධ වේ.

අනු අංකය දහම් පාසලේ නම හා ලිපිනය ප්‍රධාන ආචාර්යවරයාගේ නම
01 ශ්‍රී රාහුල දහම් පාසල, ශ්‍රී දේවරක්ඛිතාරාමය,වගවත්ත,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය ජුම්බල පිටියේ සුධීර හිමි
02 ශ්‍රී සිරි පියතිස්ස දහම් පාසල, ශ්‍රී සදගිරි විහාරය,අරකාවිල,හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය අරකාවිල සාගර හිමි
03 දහම් පාසල පේමානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී වික්‍රම සිංහාරාමය,මාපුටුගල,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය මාර්තු පිටියේ මෙත්තාරාම හිමි
04 ශ්‍රී විජය බෝධිරාජ දහම් පාසල, ශ්‍රී විජය බෝධිරාජ බෞ.මහා විහාරය,ඉමගිර ,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ඉංගිරියේ විපුලසාර හිමි
05 ශ්‍රී ධර්මාලෝක දහම් පාසල, ශ්‍රී තපෝදනාරාම මහා විහාරය,පිං ගොඩැල්ල,ඌරුගල,ඉංගිරිය පූජ්‍ය නම්බපාන සුධම්ම හිමි
06 ශ්‍රී පූර්වාරාම දහම් පාසල, ශ්‍රී පූර්වාරාම විහාරය,දොඹගස්කන්ද, ඉංගිරිය පූජ්‍ය බටුගම්පල සීලරතන හිමි
07 ශ්‍රී ධර්මාරාම දහම් පාසල,සොලීරාජ මහා විහාරය,ගණේතැන්න, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කඳන ධම්මසිද්ධි හිමි
08 ශ්‍රී පඤ්ඤාරාම දහම් පාසල,තිලකාරාමය, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය හඳපාන්ගොඩ පඤ්ඤාසේකර හිමි
09 ශ්‍රී ධීරානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී සාංඝීකාරාමය,රත්මල්ගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය යටියන ඤානවිමල හිමි
10 ශ්‍රී ජිනසෝභන දහම් පාසල,ගණේවිහාරය, හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය කොටිගල ධම්මරතන හිමි
11 ශ්‍රී ඥානරතන දහම් පාසල,ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,මානාන , පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය පොතුපිටියේ පඤ්ඤාසේකර හිමි
12 ශ්‍රී සුමනජෝති දහම් පාසල, ශ්‍රී පියදස්සනාරාමය,කුරණ,කොටිගල, හඳපාන්ගොඩ පූජ්‍ය හඳපාන්ගොඩ රතනසිරි හිමි
13 ශ්‍රී ඛේමානන්ද දහම් පාසල, ශ්‍රී සුධර්මාරාමය,කැකුළදොල,බටුගම්පල පූජ්‍ය පෙතිගමුවේ විජිත හිමි
14 ශ්‍රී මධූරසාම දහම් පාසල,නිමලගම, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය මාලාපේ මධුරසිරි හිමි
15 ශ්‍රී ගංගාතිලක දහම් පාසල, ශ්‍රී ගංගාතිලක මහා විහාරය,පුහුවල,හොරණ පූජ්‍ය නාපාවල ඉන්ද්‍රසාර හිමි
16 ශ්‍රී ජයසූරිය දහම් පාසල, ශ්‍රී ජයසූරිය බෞ.මධ්‍යස්ථානය,ශාන්ත පීතර ජනපදය,ඉංගිරිය පූජ්‍ය ඉංගිරියේ විපුලසාර හිමි
17 ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසල, ශ්‍රී නන්දරතනාරාමය,පැල්පිටිගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කොස්ගොඩ නාරද හිමි
18 ශ්‍රී ධර්මෝදය දහම් පාසල, ශ්‍රී දීපාලෝක මහා විහාරය,ඉංගිරිය පූජ්‍ය මුදුන්කොටුවේ ශාන්තසිරි හිමි
19 ශ්‍රී ගුරුළුගෝමී දහම් පාසල, ශ්‍රී පූර්වාරාමය,කඳනපිටිය,බෝපේ,පාදුක්ක පූජ්‍ය බටුගම්පල චන්දානන්ද හිමි
20 ශ්‍රී සද්ධර්මාලංකාර දහම් පාසල,සිරි නිකේතනාරාමය,කැකුළලිය, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය වැලිකන්නේ ධම්මසිරි හිමි
21 ශ්‍රී සුමන දහම් පාසල, ශ්‍රී විජයසුනන්දාරාමය,පනන්ගල වත්ත,පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය පූනෑවේ සුමනජෝති හිමි
22 ශ්‍රී සම්බෝධි දහම් පාසල, ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරය,අරුණගම, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය කිදෙල්පිටියේ කෝලිත හිමි
23 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව දහම් පාසල, ශ්‍රී රුවන්බෝධි විහාරය,බොරළුගොඩ, පෝරුවදණ්ඩ පූජ්‍ය වීරකැටියේ ධම්මවිජය හිමි
24 ශ්‍රී සුධම්පාය දහම් පාසල, ශ්‍රී සුධම්පාය ධර්මායතනය,බෝධිරාජගම,ඉංගිරිය පූජ්‍ය උභයසේන වීරකෝන් හිමි
මූලාශ්‍රය :- බෞද්ධ හා ආගමික කටයුතු අංශය 2011
TOP