අධ්‍යාපනය

ඉංගිරිය ප්‍රාද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පාසල් 21ක් පවතින අතර එම පාසල් සියල්ලම පාලනය කරනු ලබන්නේ පළාත් සභාව මගිනි. එම පාසල් වලින් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල එකක්ද මහා විද්‍යාල දෙකක් ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාල 9ක් ද වේ. එය පහත වගු සටහන මගින් තව දුරටත් හදුනාගත හැක.

ගුරු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව

අනු අංකය පාසලේ නම ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව ගැහැණු සංඛ්‍යාව පිරිමි සංඛ්‍යාව ගුරු ශිෂ්‍ය අනුපාතය %
01 ඉංගිරිය ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය 85 701 703 17
02 මාපුටුගල මහා විද්‍යාලය 37 419 376 21
03 හඳපාන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය 40 384 355 18
04 ඌරුගල ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලය 22 221 212 20
05 අරකාවිල ඉසිපතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය 11 99 119 20
06 සාගර පලන්සූරිය මහා විද්‍යාලය 22 159 182 16
07 කළුපහණ කණිෂ්ට විද්‍යාලය 20 138 173 16
08 නම්බපාන කණිෂ්ට විද්‍යාලය 15 125 126 17
09 කුරණ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 08 24 19 5
10 මානාන ශ්‍රී ඥාණරතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය 18 118 156 15
11 සුමනජෝති ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 42 629 696 32
12 කැකුළලිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 07 29 40 10
13 කඳනපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 07 45 41 12
14 මෙනේරිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 10 27 27 5
15 රයිගම්වත්ත පරාක්‍රමබාහු ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 08 95 113 26
16 බටුගම්පල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 07 45 53 14
17 ඇදුරාගල දෙමළ විද්‍යාලය 10 46 51 10
18 පැල්පිටිගොඩ කණිෂ්ට විද්‍යාලය 12 23 16 3
19 පර්ත් දෙමළ විද්‍යාලය 08 55 28 10
20 රයිගම්වත්ත පහල දෙමළ විද්‍යාලය 18 174 174 19
21 රයිගම්වත්ත සරස්වතී දෙමළ විද්‍යාලය 13 117 99 17
22 ධර්මාලෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 7 18 28 7
එකතුව 427 3691 3787 18
මූලාශ්‍රය :- කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හොරණ 2015

පාසල් වල විභාග ප්‍රතිඵල - 2012

අනු අංකය පාසලේ නම ශිෂ්‍යත්වය අ.පො.ස. (සා.පෙළ) අ.පො.ස. (උ.පෙළ)
පෙනී සිටි සමත් පෙනී සිටි සමත් පෙනී සිටි සමත්
01 ඉංගිරිය ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - - 221 172 81 44
02 මාපුටුගල මහා විද්‍යාලය - - 29 10 12 10
03 හඳපාන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය 90 09 61 40 08 04
04 ඌරුගල ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලය 33 - 21 02 - -
05 ඉසිපතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය 35 02 05 03 - -
06 සාගර පලන්සූරිය මහා විද්‍යාලය 15 - 14 10 - -
07 කළුපහණ කණිෂ්ට විද්‍යාලය 26 03 -   - -
08 නම්බපාන කණිෂ්ට විද්‍යාලය 18 03 07 05 - -
09 කුරණ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 05 05 - - - -
10 මානාන ශ්‍රී ඥාණරතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය - - 23 19    
11 සුමනජෝති ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 256 48 - - - -
12 කැකුළලිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 13 - - - - -
13 කඳනපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 07 - - - - -
14 මෙනේරිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 03 - - - - -
15 රයිගම්වත්ත පරාක්‍රමබාහු ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 22 - - - - -
16 බටුගම්පල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය 15 01 - - - -
17 ඇදුරාගල දෙමළ විද්‍යාලය 12 - - - - -
18 පැල්පිටිගොඩ කණිෂ්ට විද්‍යාලය 03 - - - - -
19 පර්ත් දෙමළ විද්‍යාලය 09 - - - - -
20 රයිගම්වත්ත පහල දෙමළ විද්‍යාලය 25 - 28 09 - -
21 රයිගම්වත්ත සරස්වතී දෙමළ විද්‍යාලය 35 - - - - -
22 ධර්මාලෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය - - - - - -
  එකතුව 622 71 409 270 101 58
මූලාශ්‍රය :- කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය හොරණ

වෘත්තීය පුහුණුව

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ දැනට වෘත්තීය පුහුණමේ ආයතන කිසිවක් පිහිටුවා නැත.

TOP