පාසල් අධ්‍යාපනය

ඉංගිරිය ප්‍රාද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පාසල් 22ක් පවතින අතර එම පාසල් සියල්ලම පාලනය කරනු ලබන්නේ පළාත් සභාව මගිනි. එම පාසල් වලින් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල එකක්ද, මහා විද්‍යාල දෙකක් ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාල 5ක් ද, ප්‍රාථමික විද්‍යාල 7ක්ද, දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් 4ක්ද, වේ. එය පහත වගු සටහන මගින් තව දුරටත් හදුනාගත හැක.

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පාසල් පිළිබද විස්තර - 2015

අනු අංකය පාසලේ නම ග්‍රාම නිලධාරී වසම මාධ්‍යය ශ්‍රේණිය
01 ඉංගිරිය ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ඉංගිරිය උතුර සිංහල 1AB
02 මාපුටුගල මහා විද්‍යාලය රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර සිංහල 1C
03 හඳපාන්ගොඩ මහා විද්‍යාලය හඳපාන්ගොඩ බටහිර සිංහල 1C
04 ඌරුගල ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලය ඌරුගල නැගෙනහිර සිංහල Type2
05 අරකාවිල ප්‍රා.වි.(ඉසිපතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය) අරකාවිල සිංහල Type 2
06 සාගර පලන්සූරිය මහා විද්‍යාලය හඳපාන්ගොඩ දකුණ සිංහල 1 C
07 කළුපහණ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය පෝරුවදණ්ඩ බටහිර සිංහල Type 2
08 නම්බපාන කණිෂ්ට විද්‍යාලය නම්බපාන සිංහල Type 2
09 කුරණ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කුරණ දකුණ සිංහල Type 3
10 මානාන ශ්‍රී ඥාණරතන කණිෂ්ට විද්‍යාලය පෝරුවදණ්ඩ බටහිර සිංහල Type 2
11 සුමනජෝති ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ඉංගිරිය උතුර සිංහල Type 3
12 කැකුළලිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය දොඹගස්කන්ද සිංහල Type 3
13 කඳනපිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කඳනපිටිය සිංහල Type 3
14 මෙනේරිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මෙනේරිගම සිංහල Type 3
15 රයිගම්වත්ත පරාක්‍රමබාහු ප්‍රාථමික විද්‍යාලය මහ ඉංගිරිය සිංහල Type 3
16 බටුගම්පල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය බටුගම්පල සිංහල Type 3
17 ඇදුරාගල දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ඇදුරගල දෙමළ Type 3
18 පැල්පිටිගොඩ කණිෂ්ට විද්‍යාලය පැල්පිටිගොඩ සිංහල Type 3
19 පර්ත් දෙමළ විද්‍යාලය පෝරුවදණ්ඩ දෙමළ Type 3
20 රයිගම්වත්ත පහල දෙමළ විද්‍යාලය රයිගම්වත්ත දෙමළ Type 2
21 රයිගම්වත්ත සරස්වතී දෙමළ විද්‍යාලය රයිගම්වත්ත දෙමළ Type 3
22 ධර්මාශෝක ප්‍රාථමික විද්‍යාලය හඳපාන්ගොඩ බටහිර සිංහල Type 3
* විද්‍යාභිවර්ධන පිරිවන  ඉංගිරිය උතුර සිංහල මූලික
මූලාශ්‍රය :- කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හොරණ
TOP