කෘෂි කර්මාන්තය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශය පහතරට තෙත් කෘෂි කාර්මික කලාපයට අයත් වේ. වාර්ෂික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මි.ලී. 4200 ක් පමණ වේ. වාර්ෂික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29 – 75 පමණ වේ. ඉංගිරිය ප්‍රදේශයට නිරිත දිග මෝසම් මෙන්ම ඊසාන දිග මෝසම් මගින්ද වර්ෂාපතනය ලැබේ. වර්ෂය පුරාම වර්ෂාව ලැබෙන නිසා කෘෂි කර්මාන්තයට හිතකර දේශගුණයක් පවතී.

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ඉඩම් වලින් 98%ක් පමණම ගෙවතු හා වගා බිම් වලට යටවී ඇත. එය පහත වගුව මගින් හඳුනා ගත හැකිය.

ප්‍රධාන භූමි පරිභෝජනය හා ඒවාට බිම් ප්‍රමාණය

භූමි පරිභෝජනය වර්ග ප්‍රමාණය (ව.කි.) ප්‍රතිශතය %
ගෙවතු වගාව 2293 25%
තේ වගාව 582.81 6 %
රබර් වගාව 3067.49 33%
පොල් වගාව 348.97 4%
කුඹුරු 1132.32 12%
වෙනත් වගාවන් 278.78 3%
වන වගාව 801.64 9%
ලඳු කැලෑ 157.38 2%
ජල තල 123.88 33%
වෙනත් බිම් 416.84 5%
එකතුව 9204 100%
මූලාශ්‍රය :- ඉඩම් පරිහරණ දත්ත ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය ඉංගිරිය

ඉහත සටහනට අනුව ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වැවිලි බෝග වශයෙන් තේ පොල්, රබර් හා වී ප්‍රධාන වේ.

කුඹුරු ප්‍රමාණය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පවතින මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 935 කි. එය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ව්‍යාප්තව ඇත්තේ පහත සටහනේ දැක්වෙන අයුරිනි.

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම වසමේ අංකය කුඹුරු ප්‍රමාණය
01 වගවත්ත 618 221
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 70
03 කැකුලලිය 618 බී 116
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී -
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 180.77
06 නම්බපාන 619 ඒ 27
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී -
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 -
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ -
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 10
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී -
12 නිමලගම 620 ඩී -
13 ඇදුරාගල 620 ඊ -
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 2.5
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 08
16 මාපුටුගල 621 58.3
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 203
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 ඒ 93
19 පැල්පිටිගොඩ 622 350
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 55
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 55
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී -
23 බටුගම්පල 624 44
24 කැකුළදොල 624 ඒ 27
25 අරකාවිල 625 110
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 166
27 කඳනපිටිය 626 07
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 05
29 කුරණ දකුණ 627 04
30 කොටිගල 627 ඒ 16
31 කුරණ උතුර 627 බී 20
මූලාශ්‍රය :- ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත එකතුව

වගා කරන ලද ප්‍රමාණය යල / මහ

2015 යල මහ කන්නයේ වගා කරන ලද ප්‍රමාණයන් හා වී අස්වැන්න නෙලා ගන්නා ලද ප්‍රමාණයන්

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම 2015 යල මහ කන්නය (අක්කර)
යල කන්නය මහ කන්නය
01 වගවත්ත 5 22
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 51.3 45.3
03 කැකුලලිය 10 108
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 2.5 1.5
05 ඌරුගල නැගෙනහිර - 4.84
06 නම්බපාන 10 05
07 ඌරුගල බටහිර - -
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර - -
09 ඉංගිරිය බටහිර 60 60
10 රයිගම්වත්ත 10 10
11 ඉංගිරිය උතුර 23 40.89
12 නිමලගම 29 46
13 ඇදුරාගල 91 108
14 දොඹගස්කන්ද 2.5 2.5
15 මහ ඉංගිරිය - -
16 මාපුටුගල 58 143
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 30 30
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 75 95
19 පැල්පිටිගොඩ 85 85
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 42 91
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 10 20
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර - -
23 බටුගම්පල 41 58
24 කැකුළදොල 27 43
25 අරකාවිල 38 30
26 මෙනේරිගම 100 166
27 කඳනපිටිය 03 05
28 කොට්ටියාවත්ත 10 10
29 කුරණ දකුණ 04 02
30 කොටිගල 14 -
31 කුරණ උතුර 18 18
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව - 2015

අස්වැන්න නෙලාගත් ප්‍රමාණය යල / මහ

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහ කන්නයේ අස්වැන්න නෙලා ගත් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 1996.24 කි. යල කන්නයේ හෙක්ටයාර් 1719.96 කි. සමස්ත එකතුව හෙක්ටයාර් 3716.20 කි.

සාමාන්‍ය අස්වැන්න යල / මහ

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මෙ.ටොන් 3.1කි.

වාරි කර්මාන්ත යටතේ වගා කරන ප්‍රමාණය

මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ මහ වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම කිසිවක් නැත. සුළු වාරිමාර්ග භාවිතා කරමින් 2015 යල හා මහ කන්න වගා කර ඇත.

සුළු වාරිමාර්ග යටතේ වී වගාව - 2015

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම වසමේ අංකය සුළු වාරිමාර්ග යටතේ වී වගාව (අක්කර)
මහ කන්නය යල කන්නය
01 වගවත්ත 618 35 40
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 50 45
03 කැකුලලිය 618 බී 65 70
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී - 200
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 5 -
06 නම්බපාන 619 ඒ - -
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී - -
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 - -
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 2400 3600
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 450 450
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 48 56
12 නිමලගම 620 ඩී 1700 1950
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 850 5600
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 100 120
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී - -
16 මාපුටුගල 621 3364 8294
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1000 1200
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 ඒ 3250 4520
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2925 3510
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 50 53
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 40 55
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී - -
23 බටුගම්පල 624 1840 3480
24 කැකුළදොල 624 ඒ 1015 1365
25 අරකාවිල 625 45 30
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 4500 211
27 කඳනපිටිය 626 140 250
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 20 20
29 කුරණ දකුණ 627 180 90
30 කොටිගල 627 ඒ 70 -
31 කුරණ උතුර 627 බී 60 60
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව - 2015

අනෙකුත් ප්‍රධාන බෝග

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කෘෂි කර්මාන්තයට හිතකර දේශගුණ තත්ත්වයක් පවතින නිසාම ප්‍රධාන බෝග වන රබර්,තේ හා පොල් වගා කරනු ලැබේ. පහත වගු සටහන මගින් එය පැහැදිලි කළ හැකිය.

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම රබර් වගාව (අක්.) තේ වගාව(අක්.) පොල් වගාව(අක්.)
01 වගවත්ත 307 115 85
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 15 15 31
03 කැකුලලිය 85 80 65
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 30 32 24
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 18 158 78
06 නම්බපාන 170 69 27
07 ඌරුගල බටහිර 121 80 10
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 49 44 -
09 ඉංගිරිය බටහිර 08 70 26
10 රයිගම්වත්ත 399 200 -
11 ඉංගිරිය උතුර 40 12 13
12 නිමලගම 09 25 20
13 ඇදුරාගල 180 28 55
14 දොඹගස්කන්ද 15 10 -
15 මහ ඉංගිරිය 08 43 12
16 මාපුටුගල 94 25 18
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 80 20 30
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 160 205 -
19 පැල්පිටිගොඩ 126 13 1308
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 66 112 20
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 35 52 75
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර - - -
23 බටුගම්පල 50 75 40
24 කැකුළදොල 85 36 41
25 අරකාවිල 115 95 50
26 මෙනේරිගම 120 98 30
27 කඳනපිටිය 3 5 2
28 කොට්ටියාවත්ත 4 12 5
29 කුරණ දකුණ 32 38 -
30 කොටිගල 25 32 20
31 කුරණ උතුර 20 25 1
එකතුව 2469 1824 2087
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව 2015

ඉහත වගුව අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රබර් වතු අක්කර 2469ක් ද, තේ වතු අක්කර 1824 ක් ද, පොල් වතු අක්කර 2087 ක් ද ඇත.

පොල් වගාව

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල් ප්‍රධාන වගාවක් වශයෙන් ව්‍යාප්තව ඇත. මෙම කොට්ඨාශයේ දළ වශයෙන් පොල් අක්කරක් 2087ක් පමණ වගා කරනු ලැබේ.

ගෙවතු වගාව

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ගෙවතු වගාවන් වශයෙන් හෙක්ටයාර් 2259 ක් පමණ ඇත. එය මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉඩම් වලින් 36.49% කි. එයින් පළතුරු වගාවන් සම්බන්ධ තොරතුරු පහත වගු මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

පළතුරු වගාව

වගා වර්ගය 2011 2012
පවතින බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර නව වගාව බිම් ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය (වාර්ෂික) (මෙ.ටොන්.) පවතින බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර නව වගාව බිම් ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය (වාර්ෂික) (මෙ.ටොන්.)
අන්නාසි 5.6 0.8 112 4.33 0.5 112
කෙසෙල් 75 06 492 6.45 2.02 492
වැල් දොඩම් 7.5 1.2 64 1.61 1.01 64
මැංගුස් 04 00 12 0.80 - 12
දූරියන් 03 00 00 0.05 - 00
රඹුටන් 16 0.5 90 6.88 1.21 90
මූලාශ්‍රය :- ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉංගිරිය

එළවළු වගාවන්

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය‍ ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ 2011/2012 යල මහ කන්නය හා තුළ වගා කෙරන ලද එළවළු වගාව පිළිබද විස්තර පහත වගු සටහන මගින් පෙන්වා ඇත.

වගාව යල කන්න (හෙක්.) මහ කන්න (හෙක්.) යල කන්න (හෙක්.) මහ කන්න (හෙක්.)
බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) නිෂ්පාදනය බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) නිෂ්පාදනය බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) නිෂ්පාදනය බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) නිෂ්පාදනය
වම්බටු <4 28 6 42 6.31 28 9.21 42
මාළුමිරිස් 1 6 1 6 1.5 8.4 1.5 6
රාබු 1 10 0.8 8 1.5 10 - 8
මෑ වර්ග 1.3 7.8 1.6 9.7 5.21 6 10.21 9.7
බුෂිටා 1 5 - 5
කරවිල 3 21 3.2 22 2.21 21 7.32 22
වැටකොලු 4.2 42 4 40 7.21 30 9.21 40
පතෝල 4.5 54 5 60 6.27 72 10.27 60
බණ්ඩක්කා 4 32 4 32 5.05 32 11.32 32
පිපිඤ්ඤා 0.8 7.2 3 24 0.05 9 - 24
මූලාශ්‍රය :- ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - ඉංගිරිය

ඒ අනුව මහ කන්නයේදී හෙක්ටයාර් 27.3 ක් එළවළු වගාවද යල කන්නයේදී හෙක්ටයාර් 24.5 ක් එළවඵ වගාවද පැවතී ඇත.

බහු වාර්ෂික බෝග

කෝපි ගම්මිරිස් කුරුදු රඹුටන් වගාවන් බහු වාර්ෂික බෝග වශයෙන් වගා කරනු ලැබේ. මහ කන්නයේ වගා කළ ප්‍රමාණය හා ලබා දුන් සහනාධාර පහත වගු සටහන මගින් පෙන්නුම් කළ හැකිය.

වගාව වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය (අක්කර) ලබාදුන් සහනාධාර ප්‍රමාණය (රුපියල්)
ගම්මිරිස් 2 31280
කුරුඳු 1.5 70200
ඉගුරු හෙක්ටයාර් 7 525,000.00

මීට අමතර වශයෙන් පුවක් පැළ 2800 වගා කිරීමට බෙදා දෙන ලදී.

TOP