සත්ත්ව පාලනය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සත්ත්ව පාලන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේ පෝරුවදණ්ඩ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මගිනි. එම ආයතනය මගින් ලබා ගන්නා තොරතුරු පහත ආකාරයට දැක්විය හැක.

සත්ත්ව පාලන සංඛ්‍යා ලේඛන - 2015

අනු අංකය සතුන් වර්ගය සතුන් සංඛ්‍යාව ගොවි පලවල් සංඛ්‍යාව
01 එළ ගවයින් 1160 207
02 මී ගවයින් 655 38
03 එළුවන් 335 62
04 ඌරන් 10 01
05 බ්‍රොයිලර් කුකුළන් 5000 07
06 කිකිළියන් 3300 10
07 ගෘහස්ථ කුකුළු පාලනය 3500 350
මූලාශ්‍රය :- පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - ඉංගිරිය

පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති මිල්කෝ සමාගම මගින් පාලනය වන කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන දෙකකි .

01. රයිගම්වත්ත

02. හඳපාන්ගොඩ

2015 වසර තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යෘපෘති

අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිලාභීන් ගණන ව්‍යාපෘති විස්තරය
01 කිරි ගව ගොවිපලවල් සංවර්ධනය කිරීම 01 මුළු විදමින් 50% ලබා දෙන ලදී
02 එළු ගොවිපලවල් සංවර්ධනය කිරීම 01 මුළු විදමින් 50% ලබා දෙන ලදී
03 ගව අභිජනන මධ්‍යස්ථාන 01 මුළු විදමින් 50% ලබා දෙන ලදී
04 තෘණ වගා ව්‍යාපෘති 03 පර්.20, ඒකක 03, කම්බි කණු 10, කටු කම්බි රෝල් 01, පොහොර, තෘණ දඩු
මූලාශ්‍රය :- පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - ඉංගිරිය
TOP