බස් මාර්ග

ඉංගිරිය නගරය A8 රත්නපුර - පානදුර මාර්ගය ඔස්සේ පිහිටා ඇත. මෙම මාර්ගයට පාදුක්ක - ඉංගිරිය මාර්ගය, ඉංගිරිය මංසංධියේදී එකතුවේ. තවද බුලත්සිංහල - හොරණ මාර්ගයේ පිහිටා ඇති ඈගල්ඔය නගරයේ සිට ඉංගිරිය දක්වා දිවෙන අප්‍රසිද්ධ මාර්ගයක්ද ඇත. ඉංගිරියට ලඟාවීමට ක්‍රම 3කි. ඒවානම්, රත්නපුර - පානදුර මාර්ගය, හංවැල්ලෙන් සහ පාදුක්කෙන් ආරම්භවන ඉංගිරිය මාර්ගය සහ ඈගල්ඔයෙන් ආරම්භවන ඉංගිරිය මාර්ගයි.

ඉංගිරිය නගරයේ බස් නැවතුම්පොලවල් දෙකක් ඇත. රත්නපුර - පානදුර මර්ගය ඔස්සේ ගමන්ගන්නා සියලුම බස් රථ එම මාර්ගයේ පිහිටා ඇති නව බස් නැවතුම්පොලේ ගාල් කරයි. අනෙකුත් සියලුම බස් රථ පාදුක්ක මාර්ගයේ පිහිටා ඇති පැරණි බස් නැවතුම්පොලේ ගාල් කරනු ලබයි.

ඉංගිරියෙන් ගමන් ආරම්භ කරන බස් රථ

මාර්ග අංකය ගමනාන්තය
449 හොරණ - ඉංගිරිය
285 බුලත්සිංහල - ඉංගිරිය (ඈගල්ඔය හරහා)
125 මහරගම - ඉංගිරිය
125 පිටකොටුව - ඉංගිරිය (ගොඩගම හරහා)
686 කීනගහවිල - ඉංගිරිය (නාච්චිමලේ ප්‍රදේශය)
885 දුම්බර - ඉංගිරිය
491 රත්නපුර - ඉංගිරිය
885 ගවරගිරිය - ඉංගිරිය
1/288 එපිටවත්ත - ඉංගිරිය (හල්වතුර හරහා)
2/282 පාදුක්ක - ඉංගිරිය (යටවතුර, පනංගල, මාපුටුගල හරහා)
- මාතලේ - ඉංගිරිය

ඉංගිරිය හරහා ගමන් කරන බස් රථ

මාර්ග අංකය ගමනාන්තය
450 රත්නපුර - පානදුර
449 කරඳන - හොරණ
064 පානදුර - මහියංගනය
064 පානදුර - බදුල්ල
64/98 පානදුර - අම්පාර
064 අළුත්ගම - බලංගොඩ
457 ඇඹිලිපිටිය - සූරියවැව
120 කලවාන - කොළඹ
473 කලවාන - හොරණ
190 බුලත්සිංහල - පිටකොටුව (බත්තරමුල්ල හරහා)
TOP