දේශගුණය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයට මි.මී. 3500 – 4500ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන අතර වාර්ෂික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලි මීටර් 4200 තරම් වේ. මෙම ප්‍රදේශය තෙත් කලාපීය පහත් බිම් කලාපයට අයත් වීම නිසා ඊසාන දිග හා නිරිත දිග මෝසම් දෙකෙන්ම වර්ෂාව ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදය පහත පරිදි වේ.

1. අන්තර් මෝසම් කාල පරිච්ඡේදය – මාර්තු – අප්‍රියෙල්
2. නිරත දිග මෝසම් කාල පරිච්ඡේදය – මැයි මැද – සැප්තැම්බර් මැද
3. අන්තර් මෝසම් කාල පරිච්ඡේදය – සැප්තැම්බර් – ඔක්තොම්බර්
4. ඊසාන දිග මෝසම් කාල පරිච්ඡේදය – නොවැම්බර් – මැද ජනවාරි

පවතින උෂ්ණත්ව අගයන් හා වර්ෂාපතන තත්ත්වයන් පහත පරිදි වේ.

මාසය වාර්ෂික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් මාසික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය සහිත දින ගණන සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක
ජනවාරි 96 03 27.2
පෙබරවාරි 487 11 27.8
මාර්තු 275 10 28.3
අප්‍රියෙල් 465 19 28.3
මැයි 152 10 27.9
ජුනි 323 23 27.3
ජූලි 158 07 27.1
අගෝස්තු 386 18 27.1
සැප්තැම්බර් 381 16 27.0
ඔක්තොම්බර් 914 19 27.1
නොවැම්බර් 470 10 27.1
දෙසැම්බර් 482 15 27.1
වාර්ෂික 4589 161 27.5
TOP