ජලවහනය

ප්‍රදේශයේ දකුණු මායිම ඔස්සේ කළු ගඟ ගලා බසින අතර කලාපයේ විවිධ ප්‍රදේශයන් ගෙන් ගලා බසින ඇළ මාර්ග ජාලයන් මෙම ගඟට එක්වේ. නැගෙනහිර අර්ධයෙන් නම්බපාන ඉංගිරිය ඇළ මාර්ගයද ප්‍රදේශයේ විශාලම ඇළ මාර්ගය වන මාවක් ඔය උතුරින් පටන් ගෙන බටහිර දිශාගතව ගලාවිත් දකුණු මායිම් ගතව කළු ගඟට එක් වේ.

ජලය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ මායිමෙන් කළු ගඟ ගලා බසින අතර ප්‍රදේශය පුරා ව්‍යෘප්තව තිබෙන විවිධ ඇල මාර්ග පද්ධති මගින් ගගට ජලය ගලා බසී. එහිදී විශේෂ වන්නේ නම්බපාන ඇල, ඉංගිරිය ඇල හා මාවක් ඔයයි.

වාරි මාර්ග

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පැල්පිටිගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අත්හරින ලද කුඩා ප්‍රමාණයේ වැවක් ඇත. එම වැව මගින් කුඹුරු අක්කර 15 පමණ ප්‍රමාණයක් වගා කළ හැකිය. එය දැනට සමෘද්ධි අධිකාරිය මගින් ප්‍රජා ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් සංවර්ධන කටයුතු සදහා තෝරා ගෙන ඇත.

පානීය ජලය

මෙම ප්‍රදේශයේ පානීය ජලය ලබා ගන්නා මූලාශ්‍රයන් පහත වගු සටහන මගින් පෙන්නුම් කරයි.

ජල මූලාශ්‍රය

පවුල් සංඛ්‍යාව

නල ජලය

3386

අනාරක්ෂිත ළිං

397

ආරක්ෂිත ළිං

7613

නල ළිං

176

පොදු ළිං

232

වෙනත්

144

මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත තොරතුරු
TOP