භූමිය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයට අයත් මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්. 9204කි. එය දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු බිම් ප්‍රමාණයෙන් 5.75%කි. ඉංගිරිය ප්‍රදේශය මද බෑවුම් සහිතය එය පහත වගු සටහන මගින් හදුනා ගත හැකිය.

බෑවුම් කලාපය බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) ප්‍රතිශතය%
0-8% 6076 66.07 %
8-16% 1560 16.95 %
16-30% 1095 11.90 %
30-60% 363 3.94 %
60% 110 1.20 %
මූලාශ්‍රය:- බෑවුම් කලාප සිතියම

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ඉඩම් පරිහරණයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ මුළු ඉඩම් වලින් 90% පමණ ගෙවතු වගා බිම් ව්‍යාප්තව පැවතීමය. එයට හේතුව වන්නේ මෙම ප්‍රදේශයට වර්ෂය පුරාම පවතින වගාවන්ට හිතකර දේශගුණික තත්ත්වයයි.

ප්‍රධාන භූමි පරිහරණ වර්ග හා ඒවාට අයත් බිම් ප්‍රමාණය

භූමි පරිභෝජනය වර්ග ප්‍රමාණය (ව.කි.) ප්‍රතිශතය%
ගෙවතු වගාව 2293 25%
තේ වගාව 582.81 6%
රබර් වගාව 3067.49 33%
පොල් වගාව 348.97 4 %
කුඹුරු 1132.32 12%
වෙනත් වගාවන් 278.78 3%
වන වගාව 801.64 9%
ලඳු කැලෑ 157.38 2%
ජල තල 123.88 1%
වෙනත් බිම් 416.84 5%
එකතුව 9203.11 100%
මූලාශ්‍රය :- ඉඩම් පරිහරණ දත්ත ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය ඉංගිරිය

වගා බිම් වලින් ප්‍රධාන වගාවන් වන තේ, රබර්, පොල් හා වී වලට ප්‍රධාන තැනක් හිමි වේ. එම වගාවන් ව්‍යාප්තව තිබෙන ආකාරය පහත වගු සටහන මගින් හදුනා ගත හැකිය.

ප්‍රධාන බෝග වර්ග සහ ඒවාට අයත් බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)

බෝග වර්ගය ප්‍රමාණය (අක්කර) ප්‍රතිශතය%
තේ 1569 19.29%
රබර් 5039 61.98%
පොල් 1500 18.45%
වී 22 0.28%
එකතුව 8130 100 %
මූලාශ්‍රය :- ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - ඉංගිරිය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවතින ඉඩම් වලින් 7.3%පමණ ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා හා වන වගා වලින් සමන්විත වේ. එය පහත වගු සටහන මගින් හදුනා ගත හැකිය.

ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා හා වන වගා

වර්ගය බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්.) ප්‍රතිශතය%
ඝන වනාන්තර 68 10.07%
විවෘත වනාන්තර 260 38.52%
ලදු කැලෑ 106 15.70%
තෘණ භූමි 11 1.63%
වන වගා 230 34.8 %
එකතුව 675 100.00%
මූලාශ්‍රය :- භූමි පරිහරණ සිතියම - මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි තත්ත්ව දර්ශන සිතියම

මෙම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් පරිහරණ රටාව අධ්‍යනය කිරීමේදී කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ සූක්ෂම පරිහරණයකින් යුක්ත ඉඩම්, මුළු ඉඩම් වලින් 17%ක් පමණ වේ.

  • සූක්ෂම ඉඩම් පරිහරණයට අයත් ඉඩම් බිම්, ඝන වනාන්තර සහ වන වගා :- ගොඩ නගන ලද බිම්, කෘෂි කාර්මික
  • ඌණ පරිහරණ අයත් වන වගා වනාන්තර වගුරු බිම් :- මුඩු ඉඩම්, තෘණ බිම්, ලදු කැලෑ විවෘත

ගෙවතු වල සාමාන්‍ය විශාලත්වය හා ඉඩම් කට්ටි වල සාමාන්‍ය විශාලත්වය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පවතින ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්. 9204කි. මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව 14143කි. ඒ අනුව එක පවුලකට අයත් ඉඩම් ප්‍රමාණයේ සාමාන්‍යය හෙක්. 0.72කි. එක් පුද්ගලයෙකුට අයත් බිම් ප්‍රමාණය හෙක්. 0.1904කි.

ප්‍රදේශයේ ගෙවතු සදහා භාවිතා කර තිබෙන මුළු ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්. 3359කි. ඒ අනුව ගෙවතු වල සාමාන්‍ය විශාලත්වය හෙක්. 0.29කි.

උපද්‍රව සහිත තත්ත්වයේ ඇති ඉඩම්

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ දකුණු මායිමෙන් ගලා බසින කළු ගංගාව පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් නම්බපාන, ඌරුගල නැගෙනහිර, ඌරුගල බටහිර, ඉංගිරිය බටහිර, වගවත්ත, කැකුළලිය, පෝරුවදණ්ඩ බටහිර, දොඹගස්කන්ද යන වසම් ගං වතුර උපද්‍රව වලට භාජනය වේ.

ඉඩම් වල අයිතිය

ප්‍රදේශයේ ඉඩම් වල අයිතිය - 2015

අනු අංකය අයිතිය අක්කර රෑඩ්. පර්.
01 පුද්ගලික ඉඩම් ප්‍රමාණය 7330 01 -
02 ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනත යටතේ ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය 665 01 -
03 රක්ෂිත ඉඩම් ප්‍රමාණය 3604 04 -
04 රජයේ ඉඩම් ප්‍රමාණය 11133 03 20
05 විශේෂ විධිවිධාන පනත යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය (නියාදන සාධන - 80) 166 - 20
06 ජනපද සදහා බෙදා දී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය 465 03 10
07 R බලපත්‍ර (ගණන) 204 - 30
07 රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය(දී.කා.14) 105 - -
07 ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ බෙදා දී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය 10192 03 -
මූලාශ්‍රය :- ඉඩම් අංශය - ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

දිසාපතිතුමාට අයිති ඉඩම්වල බැහැර කිරීම - 2015

අනු අංකය බලපත්‍ර වර්ගය සංඛ්‍යාව
01 E.S.බලපත්‍ර -
02 L.L.බලපත්‍ර 107
03 ස්වර්ණ භූමි -
04 ජය භූමි -
05 ඉසුරු භූමි -
06 රන් බිම 34
07 ආර් බලපත්‍ර -
08 නියාදන සාධන -
මූලාශ්‍රය :- ඉඩම් අංශය - ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
TOP