මාර්ග

ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පරිපාලන හා වෙළද මධ්‍යස්ථානය වන ඉංගිරිය නගරය කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් සෑම දිශාවකටම විහිදුණු මාර්ග ජාලයකි. පානදුර සිට රත්නපුර දක්වා ඇති ප්‍රධාන මාර්ගය ඉංගිරිය ප්‍රදේශය හරහා බටහිර සිට නැගෙනහිර දිශා ගතව කි.මී. 8ක් පමණ විහිදේ. ඉංගිරිය සිට පාදුක්ක, කොළඹ, රත්නපුර, හොරණ හා පානදුරට පහසුවෙන්ම ගමන් කළ හැකි මාර්ග පිහිටා තිබෙන අතර මීට අමතරව ඉංගිරියේ සිට ඈගල්ඔය, බුලත්සිංහල, දක්වා අප්‍රධාන මාර්ගයක්ද වේ. පෝරුවදණ්ඩ හා හදපාන්ගොඩ යන අප්‍රධාන නගර හරහා විහිදුණු මාර්ග රාශියක් ඇත.

ඉංගිරිය නගරයේ සිට යාබද නගර දක්වා දුර

• හොරණ - 13.50km
• පාදුක්ක - 16.80km
• මීපේ - 18.20km
• ඉඩංගොඩ - 18km
• පානදුර - 33km
• රත්නපුර - 35.80km
• අවිස්සාවේල්ල - 43km
• කොළඹ - 51km
• ඈගල්ඔය - 11km

මාර්ග පිළිබද විස්තර - ඉංගිරිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය

අනු අංකය පාරේ නම ආරම්භක ස්ථානය අවසාන ස්ථානය පාරේ දිග (මීටර්) පළල (මීටර්)
මධ්‍යම රජයට අයත්
01 පානදුර රත්නපුර A/B වගවත්ත පාලම කැටකැඩැල්ල පාළම 8000 15.00
02 ඉංගිරිය කොළඹ පාර ඉංගිරිය නගරය නාරංගස් හන්දිය 11000 10.00
පළාත් සභාව C/D
03 පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ පොරුවදණ්ඩ හන්දිය හඳපාන්ගොඩ හන්දිය 6800 8.00
ප්‍රාදේශීය සභාව E
04 පොරුවදණ්ඩ ගනේතැන්න පාර පානදුර - රත්නපුර පාර (පෝරුවදණ්ඩ හන්දිය) කළු ගග 4250 5.80
05 වගවත්ත - තොප ඇල මෝදර වගවත්ත තොටුපල පාර කළු ගග ආසන්න 760 4.87
06 පෝරුවදණ්ඩ - පැල්පිටිගොඩ මූකලාන පාර පානදුර - රත්නපුර පාර පැල්පිටිගොඩ මූකලාන 480 3.61
07 අරුණගම - පෝරුවදණ්ඩ මානාන පාර වගවත්ත තොටුපල පාර පෝරුවදණ්ඩ ගනේතැන්න පාර 725 8.00
08 පෝරුවදණ්ඩ - සල් උයන් වත්ත පාර පානදුර - රත්නපුර පාර සල්උයන් වත්ත ජනපදය 1100 5.80
09 පෝරුවදණ්ඩ -මානාන පර්ත් වත්ත පාර පෝරුවදණ්ඩ - ගනේතැන්න පාර පර්ත්වත්ත 920 4.87
10 බොරළුගොඩ පාර පානදුර - රත්නපුර පාර මානාන 800 4.87
11 වෝටර් ලෑන්ඩ් ජනපදය රවුම් පාර පර්ත් වත්ත පාර පර්ත් වත්ත පාර 900 6.00
12 පෝරුවදණ්ඩ - කැකුළලිය පාර පර්ත් වත්ත පාර කැකුළලිය 850 3.65
13 රණසිංහගොඩ පාර වගවත්ත - තොටුපොල පාර පෝරුවදණ්ඩ ගනේතැන්න පාර 700 4.87
14 මැදමූකලාන යහලවත්ත පාර පානදුර -රත්නපුර පාර කළු ගග 1400 6.00
15 බෝධිනාගල ආරණ්‍ය සේනාසන පාර මැදමූකලාන යහලවත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය 800 4.87
16 කැකුළලිය විජය ගොවි ජනපදය හරහා ඉංගිරිය මානාන පාර මැදමූකලාන - යහලවත්ත පානදුර රත්නපුර පාර 3006 4.87
17 රත්මල්ගොඩ බොරළුගොඩ පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ පානදුර රත්නපුර පාර 2000 4.87
18 මාපුටුගල කොස්හේන ජනපදය පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ පානදුර රත්නපුර පාර 3200 4.87
19 මාපුටුගල හරස් පාර පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ මාපුටුගල කොස්හේන පාර 1200 4.87
20 මාපුටුගල පනන්ගල වත්ත පාර පෝරුවදණ්ඩ හදපාන්ගොඩ රත්මල්ගොඩ යටවතුර පාර 1600 6.00
21 රත්මල්ගම ජනපදය පාර පෝරුවදණ්ඩ හදපාන්ගොඩ රත්මල්ගම ජනපදය 600 4.87
22 රත්මල්ගොඩ ජනපදය පාර පෝරුවදණ්ඩ හදපාන්ගොඩ රත්මල්ගොඩ ජනපදය 600 600
23 රත්මල්ගොඩ යටවතුර පාර පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ යටවතුරගම කළුතර(දි.මායිම) 2600 4.87
24 පැල්පිටිගොඩ - දඹර පාර රත්මල්ගොඩ යටවතුර ගුරුගොඩ පාදුක්ක පාර 600 4.87
25 පැල්පිටිගොඩ රත්මල්ගොඩ පාර රත්මල්ගොඩ යටවතුර පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ 800 4.87
26 පැල්පිටිගොඩ පහුරුතොට පාර රත්මල්ගොඩ යටවතුර මාපුටුගල පනන්ගල වත්ත පාර 800 4.87
27 පැල්පිටිගොඩ ජනපදය පාර රත්මල්ගොඩ යටවතුර පැල්පිටිගොඩ ජනපදය 700 6.00
28 ඌරුගල පින්ගොඩැල්ල පාර ඉංගිරිය පැරණි හල්වතුර පැරණි තොටුපල පාර ඌරුගල බුලත්සිංහල පාර 700 5.50
29 ඌරුගල පාසල පාර ඌරුගල බුලත්සිංහල ඌරුගල බුලත්සිංහල පාර 650 4.87
30 ඌරුගල - හේන්යාය පාර ඌරුගල පාසල පාර ඌරුගල බුලත්සිංහල පාර 1800 5.50
31 බටහිර ඌරුගල පාර ඉංගිරිය හල්වතුර පැරණි තොටුපල පාර කළු ගග 1200 4.87
32 ඌරුගල - ගල්කන්ද ජනපද පාර ඉංගිරිය හල්වතුර පැරණි තොටුපල පාර ඌරුගල බුලත්සිංහල පාර 1000 5.50
33 ඉංගිරිය දිවුල්පත හරහා ඌරුගල පාර පානදුර - රත්නපුර ඌරුගල පින්ගොඩැල්ල පාර 750 3.65
34 නම්බපාන - පාසල පාර පානදුර - රත්නපුර ඌරුගල පින්ගොඩැල්ල පාර 750 3.65
34 නම්බපාන - පාසල පාර පානදුර - රත්නපුර නම්බපාන ඇල 1200 4.87
35 නම්බපාන ගම්මාන පාර පානදුර - රත්නපුර පන්සල පිහිටි කන්ද 850 4.87
36 නම්බපාන වෝටර්ලු ජනපදය පාර පානදුර - රත්නපුර නම්බපාන රක්ෂිත වනය 1200 4.87
37 නම්බපාන - සියාරිය කොත පාර පානදුර - රත්නපුර පානදුර රත්නපුර පාර 1500 4.87
38 ඉංගිරිය එල්ස්මෝර් හරහා අක්කර 20 ජනපදය පානදුර - රත්නපුර කැකුළලිය විජය ගොවිජන පදය හරහා ඉංගිරිය මානාන පාර 2400 4.87
39 ඉංගිරිය - ඉංගිරිය වත්ත හරහා බටුගම්පල පාර පානදුර - රත්නපුර පාර කැකුළාදොළ බටුගම්පල හරහා කිරිගල පාර 4800 4.87
40 ඉංගිරිය - තානායම් ගොඩැල්ල පාර පානදුර - රත්නපුර පානදුර රත්නපුර පාර 600 4.26
41 ඉංගිරිය ඇලබඩ පාර පානදුර - රත්නපුර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර 2000 4.87
42 ඉංගිරිය ජයලත්ගම පාර පානදුර - රත්නපුර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර 750 3.65
43 මහ ඉංගිරිය - නුගදණ්ඩ පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර සබරගමු පළාත 3200 4.87
44 මහ ඉංගිරිය - ඉමගිර පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර ඉංගිරිය වත්ත 1000 4.87
45 ඉංගිරිය - ගාල්ලෙගම (නැගෙනහිර) පාර ඉංගිරිය - හල්වතුර පාර නිවාස 90 4.87
46 බටුගම්පල - හලේවිල පාර කැකුළාදොල - බටුගම්පල හරහා කිරිගල දෙමටතැන්න පාර 1550 4.87
47 කැකුළාදොල යටවතුර පාර පෝරුවදණ්ඩ - හඳපාන්ගොඩ පාර යටවතුර ගම 1600 4.87
48 හඳපාන්ගොඩ දෙමටතැන්න පාර පෝරුවදණ්ඩ - හඳපාන්ගොඩ පාර යටවතුර ගම 1600 4.87
49 හඳපාන්ගොඩ පන්සල පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර හඳපාන්ගොඩ මෙනේරිගම පාර 160 4.87
50 හඳපාන්ගොඩ කෝම්පේ පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර රක්ෂිත වනය 3200 4.87
51 හඳපාන්ගොඩ වෙල ඉහල පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර රක්ෂිත වනය 2000 4.87
52 හඳපාන්ගොඩ ගැටකොස්සාව පාර පෝරුවදණ්ඩ හඳපාන්ගොඩ පාර කළුතර දිස්ත්‍රික් මායිම 1500 4.87
53 මෙනේරිගම - මාලක කොටුව පාර හඳපාන්ගොඩ මෙනේරිගම කළුතර දිස්ත්‍රික් මායිම 1700 4.87
54 මෙනේරිගම දෙල්ගහවත්ත පාර හඳපාන්ගොඩ මෙනේරිගම මෙනේරිගම අරකාවිල පාර 900 3.65
55 අරකාවිල මෙනේරිගම පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර හඳපාන්ගොඩ මෙනේරිගම පාර 1000 4.87
56 අරකාවිල සව්ගස්හන්දිය උඩගම පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර උඩගම කළුතර දිස්ත්‍රික් මායිම 3200 4.87
57 අරකාවිල කොස්හේන හරහා මෙනේරිගම ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර හඳපාන්ගොඩ මෙනේරිගම පාර 1900 4.87
58 අරකාවිල ගනිල්ලා ගොඩ පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර අරකාවිල සව්ගස් හන්දිය පාර 800 4.87
59 කුරණ පාසල පාර හඳපාන්ගොඩ - කොටිගල කුරණ පාර රක්ෂිත වනය 1500 4.87
60 කුරණ හේන්යාය පාර හඳපාන්ගොඩ - කොටිගල කුරණ පාර කුරණ පාසල පාර 1400 4.87
61 කුරණ කුරා උඩ අක්කර 60 පාර කුරණ හේන්යාය පාර කුරණ කුරා උඩ පාර 800 4.87
62 කුරණ පන්සල පාර කොටිගල පාර කුරණ ගිරංචි කන්ද පාර 1500 4.87
63 කුරණ කුරා උඩ පාර කුරණ පන්සල පාර කුරණ ගිරංචි කන්ද පාර 1800 4.87
64 අරකාවිල කුරණ ගිරන්චි කන්ද පාර අරකාවිල සව්ගස් හන්දිය උඩගම පාර රක්ෂිත වනය 1900 3.65
65 අරකාවිල ලිහිණියාව ජනපදය පාර ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර ලිහිණියාව ජනපදය පාර 1100 3.65
66 කුරණ ඇලපාත ගංගොඩ පාර කුරණ ගිරංචි කන්ද පාර මාවක් ඔය 900 4.87
67 කඳනපිටිය කටුගාල්ගම පාර අරකාවිල සව්ගස් හන්දිය උඩගම පාර කටුගාල්ගම පාර 850 4.87
68 අරකාවිල පොල්ගස් හන්දිය පාර අරකාවිල පොල්ගස් හන්දිය උඩගම පාර අරකාවිල සව්ගස් හන්දිය උඩගම පාර 1600 4.87
69 අරකාවිල කඳනපිටිය නාරංගස් හන්දිය පාර අරකාවිල පොල්ගස් හන්දිය උඩගම පාර අරකාවිල සව්ගස් හන්දිය උඩගම පාර 1600 4.87
70 නාරංගස් හන්දිය හේන් යාය පාර අරකාවිල කඳනපිටිය නාරංගස්හන්දිය පාර හේන්යාය පාර 800 3.65
71 කටුගාල්ගම සුසාන භූමිය පාර කඳනපිටිය කටුගාල්ගම පාර කටුගාල්ගම වත්ත 750 4.87
72 ඉංගිරිය එල්ස්මෝර් දෙවැනි පටුමග පානදුර රත්නපුර පාර කුඹුර 400 4.87
73 එල්ස්මෝර් 3වන පටුමග පානදුර රත්නපුර පාර කුඹුර 400 4.87
TOP