බෙහෙත් ශාලා

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන පෞද්ගලික බෙහෙත් ශෘලා සංඛ්‍යාව 21 ක් පමණ වේ.

පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලා - 2015

අනු අංකය බෙහෙත් ශාලාවේ නම ලිපිනය වෛද්‍යවරයාගේ නම
01 පොලි ක්ලිනික් පොලි ක්ලිනික්, රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය මැණික් එරන්දිකා ඕවිටආරචිචි
02 ගම්පහ ඔසුසල 4 පටුමග, එල්ස්මෝර්, ඉංගිරිය නන්දා ප්‍රේමතිලක
03 ඩිස්පෙන්සරි රෝහල අසල, ඉංගිරිය ශ්‍රියාංග අබේසෙනෙව්
04 ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව මෙනේරිගම, හඳපාන්ගොඩ සුන්තානන්ද සෙල්ලහේවා
05 සහන්සා ඩිස්පෙන්සරි අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ දයානි කුසුමිසිරි
06 ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව අරකාවිල, හඳපාන්ගොඩ කේ.ඒ. හේමමාලිනී
07 ජීවාරත්න ඖෂධාලය ඉමගිර ජනපදය, මහ ඉංගිරිය බී. එල්. ප්‍රේමරත්න
08 ඩිස්පෙන්සරි මහ ඉංගිරිය, ඉංගිරිය ටී. රණතුංග
09 ඩිස්පෙන්සරි රත්නපුර පාර, පෝරුවදණ්ඩ මහේෂ් කරුණාතිලක
10 ඩිස්පෙන්සරි රත්නපුර පාර, පෝරුවදණ්ඩ නන්දරාණි හෙටිටිආරචිචි
11 ගමලත් බෙහෙත් ශාලාව පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය ගමලත් පුණ්‍යදාසද සිල්වා
12 ඩිස්පෙන්සරි රත්නපුර පාර, ඌරුගල, ඉංගිරිය ලක්ෂාන් ගුණසේකර
13 සිරි වෙද මැදුර රත්නපුර පාර, ඌරුගල, ඉංගිරිය එන්. ජයසිංහ
14 සිද්ධාර්යූද බෙහෙත් ශෘලාව රත්නපුර පාර, ඌරුගල, ඉංගිරිය ගාමිණි ජයසිංහ
15 ඩිස්පෙන්සරිය කොටිගල හන්දිය, හඳපාන්ගොඩ දීපානී එදිරිමාන්න
16 ප්‍රාදේශීය සභා ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව හඳපාන්ගොඩ නිලුක්ෂි කුරුප්පු
17 රත්මල්ගොඩ  ඩිස්‍පෙන්සරිය රත්මල්ගොඩ ඡනක අමරසිංහ
18 මාපුටුගල ඩිස්පෙන්සරිය මාපුටුගල හන්දිය ඩී.ඩී. සේනාධීර
19 ඩිස්පෙන්සරි රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය ගාමිණි ජයසිංහ
20 සීමෙඩි නම්බපාන ලක්ෂාන් සම්පත්
21 මෙඩි හෙල්ප් ජයලත්ගම පාර වෛද්‍ය අශෝක
මූලාශ්‍රය :- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය - ඉංගිරිය
TOP