ෆාමසි

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශය තුළ පිහිටා තිබෙන ලියාපදිංචි ෆාමසි

අනු අංකය අයිතිකරුගේ නම ලිපිනය
01 ආර් .එම්. ජයකොඩි ආසිරි ෆාමසි හා ග්‍රොසරි, 74, පානදුර පාර, ඉංගිරිය
02 යූ. ජේ.කීර්තිරාජා ජගත් ෆාමසි හා පොත් හල, පානදුර පාර, ඉංගිරිය
03 යූ.කේ.දොන් නන්දා ගාමිණී ෆාමසි, 18, රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය
04 එච්.ඩී.හේමපාල විජය ෆාමසි, පානදුර පාර, ඉංගිරිය
05 පද්මිණි ගුණවර්ධන ප්‍රසාදි ෆාමසි, 14/සී, තානායම් පෙදෙස, ඉංගිරිය
06 ජේ.ඩී. සිසිර ලයිෆ් මෙඩිකල් ෆාමසි, කොටිගල හන්දිය, හඳපාන්ගොඩ
07 ජී. පියතිස්ස මල්ලිකා ෆාමසි, පන්සල හන්දිය, හඳපාන්ගොඩ
08 ඒ.අයි. ගමගේ ආලෝකා හෙල්ත් කෙයාර් (පුද්.ස.), 49/2, රුසිරු උයන, ඉංගිරිය
09 ඩී.පී. නිමලසේන සුව මැදුර, රත්නපුර පාර, ඉංගිරිය
මූලාශ්‍රය :- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය - ඉංගිරිය
TOP