වයස් කාණ්ඩ අනුව ජන සංඛ්‍යාව

2015

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම 0-15 වයසේ ජනගහනය 15-59 වයසේ ජනගහනය 60 වැඩි වයසේ ජනගහනය ස්ත්‍රී පුරුෂ
01 වගවත්ත 435 1224 279 979 949
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 696 2149 341 1562 1624
03 කැකුලලිය 196 509 124 393 436
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 710 2050 402 1654 1508
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 446 1152 273 956 915
06 නම්බපාන 262 778 196 635 601
07 ඌරුගල බටහිර 409 993 223 838 787
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 314 917 190 714 707
09 ඉංගිරිය බටහිර 430 1227 284 1018 923
10 රයිගම්වත්ත 675 1463 250 1227 1161
11 ඉංගිරිය උතුර 685 1629 412 1377 1349
12 නිමලගම 936 2220 359 1777 1738
13 ඇදුරාගල 319 850 166 690 645
14 දොඹගස්කන්ද 412 1139 220 896 875
15 මහ ඉංගිරිය 824 2142 441 1709 1698
16 මාපුටුගල 501 1225 407 1128 1037
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 277 768 194 647 592
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 427 1132 292 958 893
19 පැල්පිටිගොඩ 529 1260 267 1038 1018
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 292 834 222 610 539
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 243 706 200 610 539
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 289 771 218 657 621
23 බටුගම්පල 341 911 212 749 715
24 කැකුළදොල 93 297 84 253 221
25 අරකාවිල 522 1338 315 1140 1081
26 මෙනේරිගම 824 2142 441 1709 1698
27 කඳනපිටිය 377 1055 287 870 849
28 කොට්ටියාවත්ත 277 699 148 550 874
29 කුරණ දකුණ 344 516 136 450 405
30 කොටිගල 203 516 136 450 405
31 කුරණ උතුර 220 564 129 472 441
එකතුව 12999 34385 7749 28119 27014
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2015

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම 0-15 වයසේ ජනගහනය 15-59 වයසේ ජනගහනය 60 වැඩි වයසේ ජනගහනය ස්ත්‍රී පුරුෂ
01 වගවත්ත 430 1199 276 966 939
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 688 2121 337 1540 1606
03 කැකුලලිය 193 504 122 388 431
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 702 2023 397 1630 1492
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 442 1138 269 944 905
06 නම්බපාන 260 769 192 627 594
07 ඌරුගල බටහිර 404 982 220 828 778
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 311 906 187 705 699
09 ඉංගිරිය බටහිර 425 1212 281 1005 913
10 රයිගම්වත්ත 670 1446 244 1212 1148
11 ඉංගිරිය උතුර 679 1610 405 1360 1334
12 නිමලගම 929 2188 352 1750 1719
13 ඇදුරාගල 316 840 163 681 638
14 දොඹගස්කන්ද 407 1126 217 884 866
15 මහ ඉංගිරිය 818 2113 433 1684 1680
16 මාපුටුගල 496 1242 401 1113 1026
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 274 760 191 639 586
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 422 1119 288 945 884
19 පැල්පිටිගොඩ 524 1245 263 1025 1007
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 289 825 218 708 624
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 241 698 197 603 533
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 286 763 214 649 614
23 බටුගම්පල 338 901 208 740 707
24 කැකුළදොල 93 293 82 249 219
25 අරකාවිල 518 1368 309 1126 1069
26 මෙනේරිගම 312 849 234 702 693
27 කඳනපිටිය 374 1042 283 859 840
28 කොට්ටියාවත්ත 275 1042 283 859 840
29 කුරණ දකුණ 341 929 236 734 772
30 කොටිගල 201 511 133 444 401
31 කුරණ උතුර 218 558 126 466 436
එකතුව 12876 33971 7623 26721 27749
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014
TOP