ආර්ථික වශයෙන් රැකියාවන්ගේ බෙදීම

කෘෂි කර්මාන්ත හා සේවා අංශය අනුව

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
කෘෂි කර්මාන්ත 10330
කර්මාන්ත 9859
සේවා 8274
එකතුව 28463
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත තොරතුරු

රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, ස්වයං හා විදේශ රැකියා අනුව

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
රජයේ රැකියා 5507
අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ 3918
පෞද්ගලික අංශය 16407
ස්වයං රැකියා 8513
විදේශය 1233
එකතුව 35578
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව

2015 වර්ෂයේ පවුල් පසුබිම් වාර්තා අනුව ගෘහ සේවය හා ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රය සදහා විදේශගත වූ කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව මෙසේ පෙන්නුම් කළ හැක.

කලාපය සංඛ්‍යාව
ඉංගිරිය 141
පෝරුවදණ්ඩ 46
හඳපාන්ගොඩ 29
එකතුව 216
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී  (විදේශ) දත්ත එකතුව

රැකියා වර්ග අනුව සේවා නියුක්තිය

සේවා නියුක්තිය

රැකියා අංශය සංඛ්‍යාව
කම්කරු 5289
කාර්යාලයීය 1400
කාර්මික 978
වෘත්තීය 2607
කළමනාකරණ 220
ආරක්ෂක 1350
වෙනත් 7722
එකතුව 19566
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත තොරතුරු

සේවා වියුක්තිය හා බෙදීයාම

අනු අංකය වසමේ නම වසමේ අංකය සේවා වියුක්තිය (අවු.18-55)
01 වගවත්ත 618 60
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 300
03 කැකුලලිය 618 බී 15
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 422
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 -
06 නම්බපාන 619 ඒ -
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී -
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 15
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 37
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 200
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී -
12 නිමලගම 620 ඩී 266
13 ඇදුරාගල 620 ඊ -
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 522
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී -
16 මාපුටුගල 621 69
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ -
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී -
19 පැල්පිටිගොඩ 622 -
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 -
21 පාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ -
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී -
23 බටුගම්පල 624 50
24 කැකුළදොල 624 ඒ 60
25 අරකාවිල 625 -
26 මෙනේරිගම 625 ඒ -
27 කඳනපිටිය 626 360
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ -
29 කුරණ දකුණ 627 -
30 කොටිගල 627 ඒ 23
31 කුරණ උතුර 627 බී 12
එකතුව 2411
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව

විදේශ රටවල සේවයේ නියුක්ත සංඛ්‍යාව

විදේශ රැකියාවල නියුක්තිකයන් පිළිබද විස්තර

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම වසමේ අංකය රැකියා සඳහා අධ්‍යාපනය සඳහා සංඛ්‍යාව
01 වගවත්ත 618 06 01 07
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 24 - 24
03 කැකුලලිය 618 බී 04 - 04
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 28 - 28
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 12 07 19
06 නම්බපාන 619 ඒ 06 - 06
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 11 05 16
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 10 - 10
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 16 04 20
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 65 0 65
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 26 04 30
12 නිමලගම 620 ඩී 45 - 45
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 28 02 30
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 25 - 25
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 26 - 26
16 මාපුටුගල 621 27 02 29
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 08 - 08
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 10 - 10
19 පැල්පිටිගොඩ 622 25 - 25
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 02 - 02
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 07 02 09
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 03 - 03
23 බටුගම්පල 624 12 - 12
24 කැකුළදොල 624 ඒ 03 - 03
25 අරකාවිල 625 13 02 15
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 03 - 03
27 කඳනපිටිය 626 17 - 17
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 20 - 20
29 කුරණ දකුණ 627 15 - 15
30 කොටිගල 627 ඒ 15 04 19
31 කුරණ උතුර 627 බී 07 01 08
එකතුව 519 34 553
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව
TOP