පවුලක සාමාන්‍ය ආදායම

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මාසික සාමාන්‍ය ආදායම
01 වගවත්ත 618 5000
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 5200
03 කැකුලලිය 618 බී 5175
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 5350
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 4750
06 නම්බපාන 619 ඒ 4850
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 5350
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 5250
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 4000
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 4200
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 5600
12 නිමලගම 620 ඩී 3500
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 4800
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 4950
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 5750
16 මාපුටුගල 621 6100
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 4850
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 4950
19 පැල්පිටිගොඩ 622 4000
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 5750
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 5950
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 5200
23 බටුගම්පල 624 5800
24 කැකුළදොල 624 ඒ 6100
25 අරකාවිල 625 6000
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 4600
27 කඳනපිටිය 626 4850
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 4950
29 කුරණ දකුණ 627 5000
30 කොටිගල 627 ඒ 4950
31 කුරණ උතුර 627 බී 6100
මූලාශ්‍රය :- ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත එකතුව

අඩු ආදායම් පවුල් සංඛ්‍යාව

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මාසික සාමාන්‍ය ආදායම

1500 ට අයත් පවුල් සංඛ්‍යාව

01 වගවත්ත 618 29
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 23
03 කැකුලලිය 618 බී 16
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 23
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 63
06 නම්බපාන 619 ඒ 3
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී -
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 -
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 46
10 රයිගම්වත්ත 620 බී -
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 63
12 නිමලගම 620 ඩී -
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 36
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 49
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 25
16 මාපුටුගල 621 61
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ -
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී -
19 පැල්පිටිගොඩ 622 153
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 28
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 20
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී -
23 බටුගම්පල 624 29
24 කැකුළදොල 624 ඒ -
25 අරකාවිල 625 35
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 69
27 කඳනපිටිය 626 4
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 18
29 කුරණ දකුණ 627 47
30 කොටිගල 627 ඒ 21
31 කුරණ උතුර 627 බී 45
මූලාශ්‍රය :- සංවර්ධන නිලධාරී දත්ත එකතුව
TOP