භූමි ප්‍රමාණය,ජනගහනය හා නිවාස ඒකක ගණන

2015

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය

භූමි ප්‍රමාණය     ( ව.කි.)

ජනගහනය

ගෘහ ඒකක ගණන

1

වගවත්ත

618

7.21

1928

563

2

පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර

618 ඒ

2.5

3186

828

3

කැකුලලිය

618 බී

1.75

829

197

4

පෝරුවදණ්ඩ බටහිර

618 සී

1.12

3162

813

5

ඌරුගල නැගෙනහිර

619

1.76

1871

562

6

නම්බපාන

619 ඒ

2.7

1236

358

7

ඌරුගල බටහිර

619 බී

1.9

1625

419

8

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

620

2.42

1421

463

9

ඉංගිරිය බටහිර

620 ඒ

1.62

1941

535

10

රයිගම්වත්ත

620 බී

5.02

2388

840

11

ඉංගිරිය උතුර

620 සී

1.6

2726

725

12

නිමලගම

620 ඩී

3.2

3515

912

13

ඇදුරාගල

620 ඊ

3.3

1335

330

14

දොඹගස්කන්ද

620 එෆ්

1.6

1771

543

15

මහ ඉංගිරිය

621 ජී

3.46

3407

901

16

මාපුටුගල

621

6.46

2165

540

17

රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

621 ඒ

2.75

1239

345

18

රත්මල්ගොඩ බටහිර

621 ඒ

1.73

1851

525

19

පැල්පිටිගොඩ

622

1.25

2056

535

20

හදපාන්ගොඩ දකුණ

623

2.01

1348

344

21

හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

623 ඒ

1.9

1149

292

22

හදපාන්ගොඩ බටහිර

623 බී

1.83

1278

367

23

බටුගම්පල

624

2.5

1464

407

24

කැකුළදොල

624 ඒ

1.25

474

136

25

අරකාවිල

625

5.01

2221

567

26

මෙනේරිගම

625 ඒ

4.5

1412

375

27

කදනපිටිය

626

5.56

1719

485

28

කොට්ටියාවත්ත

626 ඒ

10.33

1124

312

29

කුරණ දකුණ

627

1.2

1524

397

30

කොටිගල

627 ඒ

1.3

855

250

31

කුරණ උතුර

627 බී

1.3

913

233

එකතුව

92.04

55133

15240

මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2015

2014

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය

භූමි ප්‍රමාණය     ( ව.කි.)

ජනගහනය

ගෘහ ඒකක ගණන

1

වගවත්ත

618

7.21

1905

540

2

පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර

618 ඒ

2.5

3146

764

3

කැකුලලිය

618 බී

1.75

819

203

4

පෝරුවදණ්ඩ බටහිර

618 සී

1.12

3122

772

5

ඌරුගල නැගෙනහිර

619

1.76

1849

521

6

නම්බපාන

619 ඒ

2.7

1221

355

7

ඌරුගල බටහිර

619 බී

1.9

1606

397

8

ඉංගිරිය නැගෙනහිර

620

2.42

1404

463

9

ඉංගිරිය බටහිර

620 ඒ

1.62

1918

518

10

රයිගම්වත්ත

620 බී

5.02

2360

340

11

ඉංගිරිය උතුර

620 සී

1.6

2694

675

12

නිමලගම

620 ඩී

3.2

3469

1155

13

ඇදුරාගල

620 ඊ

3.3

1319

310

14

දොඹගස්කන්ද

620 එෆ්

1.6

1750

480

15

මහ ඉංගිරිය

621 ජී

3.46

3364

860

16

මාපුටුගල

621

6.46

2139

535

17

රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර

621 ඒ

2.75

1225

325

18

රත්මල්ගොඩ බටහිර

621 ඒ

1.73

1829

495

19

පැල්පිටිගොඩ

622

1.25

2032

516

20

හදපාන්ගොඩ දකුණ

623

2.01

1332

342

21

හදපාන්ගොඩ නැගෙනහිර

623 ඒ

1.9

1136

302

22

හදපාන්ගොඩ බටහිර

623 බී

1.83

1263

343

23

බටුගම්පල

624

2.5

1447

373

24

කැකුළදොල

624 ඒ

1.25

468

130

25

අරකාවිල

625

5.01

2195

563

26

මෙනේරිගම

625 ඒ

4.5

1395

375

27

කදනපිටිය

626

5.56

1699

351

28

කොට්ටියාවත්ත

626 ඒ

10.33

1111

282

29

කුරණ දකුණ

627

1.2

1506

410

30

කොටිගල

627 ඒ

1.3

845

210

31

කුරණ උතුර

627 බී

1.3

902

229

එකතුව

92.04

54470

14134

මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014

2012

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය භූමි භූමි ප්‍රමාණය ( ව.කි.) ජනගහනය ගෘහ ඒකක ගණන
01 වගවත්ත 618 7.21 1876 497
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 2.5 3099 749
03 කැකුලලිය 618 බී 1.75 807 199
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 1.12 3075 772
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1.76 1821 487
06 නම්බපාන 619 ඒ 2.7 1203 322
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1.9 1582 397
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 2.42 1383 360
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1.62 1889 500
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 5.02 2315 537
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 1.6 2654 667
12 නිමලගම 620 ඩී 3.2 3417 889
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 3.3 1299 329
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1.6 1724 463
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 3.46 3313 854
16 මාපුටුගල 621 6.46 2107 534
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 2.75 1207 317
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1.73 1802 489
19 පැල්පිටිගොඩ 622 1.25 2002 517
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 2.01 1312 332
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1.9 1119 290
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1.83 1244 330
23 බටුගම්පල 624 2.5 1426 374
24 කැකුළදොල 624 ඒ 1.25 461 127
25 අරකාවිල 625 5.01 2162 562
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 4.5 1374 369
27 කඳනපිටිය 626 5.56 1674 441
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 10.33 1094 279
29 කුරණ දකුණ 627 1.2 1483 381
30 කොටිගල 627 ඒ 1.3 833 210
31 කුරණ උතුර 627 බී 1.3 888 227
  එකතුව   92.04 53645 13801
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2012
TOP