ජනගහනය

ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ මුළු ජනගහනය 55133 කි. මුළු භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 9204 (ව.කි.92.04) කි. ඒ අනුව ජනගහන ඝනත්වය ව.කි.මි. 1ට 252.66 කි. එය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය අනුව පහත සදහන් ආකාරයට දැක්විය හැකිය.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජන ඝනත්වය

2015

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනය විශාලත්වය (ව.කි.) ජන ඝනත්වය
01 වගවත්ත 618 563 1928 7.21 267.41
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 828 3186 2.5 1274.4
03 කැකුලලිය 618 බී 197 829 1.75 173.71
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 813 3162 1.12 2823.21
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 562 1871 1.76 1063.07
06 නම්බපාන 619 ඒ 358 1236 2.5 494.4
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 419 1625 1.9 855.26
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 463 1421 2.42 587.19
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 535 1941 1.62 1198.15
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 840 2388 5.02 475.70
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 725 2726 1.6 1703.75
12 නිමලගම 620 ඩී 912 3515 3.2 1098.44
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 330 1335 3.3 404.55
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 543 1771 1.6 1106.86
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 901 3407 3.46 984.68
16 මාපුටුගල 621 540 2165 6.46 335.14
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 345 1239 2.75 450.55
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 525 1851 1.73 1069.94
19 පැල්පිටිගොඩ 622 535 2056 1.25 1644.8
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 334 1348 2.01 270.65
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 292 1149 1.9 604.74
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 367 1278 1.83 698.36
23 බටුගම්පල 624 407 1464 2.5 585.6
24 කැකුළදොල 624 ඒ 136 474 1.25 379.2
25 අරකාවිල 625 567 2221 5.01 435.50
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 375 1412 4.5 313.78
27 කඳනපිටිය 626 626 1719 5.56 309.17
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 312 1124 10.33 108.90
29 කුරණ දකුණ 627 397 1524 1.2 127.0
30 කොටිගල 627 ඒ 250 855 1.3 657.70
31 කුරණ උතුර 627 බී 233 913 1.3 702.31
එකතුව 15240 55133 91.84 23204.75
මූලාශ්‍රය :- 2015 ජන හා සංඛ්‍යලේඛණ දත්ත

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනය විශාලත්වය (ව.කි.) ජන ඝනත්වය
01 වගවත්ත 618 497 1905 7.21 264.21
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 749 3146 2.5 1258.4
03 කැකුලලිය 618 බී 199 819 1.75 468
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 772 3122 1.12 2787.5
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 487 1849 1.76 1050.56
06 නම්බපාන 619 ඒ 322 1221 2.5 488.4
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 397 1606 1.9 845.26
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 360 1404 2.42 580.16
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 500 1918 1.62 1183.95
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 537 2360 5.02 470.11
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 667 2694 1.6 1683.75
12 නිමලගම 620 ඩී 889 3469 3.2 1084.06
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 329 1319 3.3 399.69
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 463 1750 1.6 1093.75
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 854 3364 3.46 972.25
16 මාපුටුගල 621 534 2139 6.46 331.11
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 317 1225 2.75 445.45
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 489 1829 1.73 1057.22
19 පැල්පිටිගොඩ 622 517 2032 1.25 1625.60
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 332 1332 2.01 662.68
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 290 1136 1.9 597.89
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 330 1263 1.83 690.16
23 බටුගම්පල 624 374 1447 2.5 578.80
24 කැකුළදොල 624 ඒ 127 468 1.25 374.4
25 අරකාවිල 625 562 2195 5.01 438.12
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 369 1395 4.5 310.00
27 කඳනපිටිය 626 441 1699 5.56 305.67
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 279 1111 10.33 107.55
29 කුරණ දකුණ 627 381 1506 1.2 1255.00
30 කොටිගල 627 ඒ 210 845 1.3 658.00
31 කුරණ උතුර 627 බී 227 902 1.3 693.84
එකතුව 13801 54470 91.84 24761.54
මූලාශ්‍රය :- 2014 ජන හා සංඛ්‍යලේඛණ දත්ත

ජනව්‍යාප්තිය

ඉංගිරිය නගරයේ හා පෝරුවදණ්ඩ හදපාන්ගොඩ යන උප නගරවල වැඩි ජන ව්‍යාප්තියක් පවතින අතර අනෙකුත් ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය ජන ව්‍යාප්තියක් ඇත. පහත සිතියම මගින් ජන ව්‍යාප්තිය පෙන්නුම් කළ හැකිය.

TOP