ආගම් අනුව ජනගහනය

සෑම ආගමකම ජනතාව වෙසෙන ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ ආගම් අනුව ජනගහනය පහත පරිදි වගු ගත කළ හැක.

2015

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ආගම් අනුව ජනගහනය
බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1521 339 68 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3096 49 35 06 00
03 කැකුලලිය 618 බී 822 03 04 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2220 748 193 01 00
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1870 01 01 01 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1235 01 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1619 05 01 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1394 14 13 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1896 22 23 00 00
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 182 2042 160 04 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2668 35 17 06 00
12 නිමලගම 620 ඩී 2851 511 144 09 00
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 809 452 74 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1758 10 02 01 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2938 384 85 00 00
16 මාපුටුගල 621 2076 69 19 01 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1216 22 00 01 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1822 04 23 02 00
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2048 02 06 00 00
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1335 05 08 00 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1116 24 03 06 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1265 07 06 00 00
23 බටුගම්පල 624 1437 16 11 00 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 470 00 04 00 00
25 අරකාවිල 625 2195 13 13 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1335 44 10 03 00
27 කඳනපිටිය 626 1714 02 02 01 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1113 10 00 01 00
29 කුරණ දකුණ 627 1521 02 01 00 00
30 කොටිගල 627 ඒ 835 14 06 00 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 899 14 00 00 00
එකතුව 49294 4864 932 43 00
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2015

2014

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය ආගම් අනුව ජනගහනය
බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඉස්ලාම් වෙනත්
01 වගවත්ත 618 1504 335 66 00 00
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 3061 46 33 06 00
03 කැකුලලිය 618 බී 812 03 04 00 00
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 2194 739 188 01 00
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 1846 01 01 01 00
06 නම්බපාන 619 ඒ 1220 01 00 00 00
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 1600 05 01 00 00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 1377 14 13 00 00
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 1875 20 23 00 00
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 181 2019 156 04 00
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 2637 34 17 06 00
12 නිමලගම 620 ඩී 2816 504 140 09 00
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 800 447 72 00 00
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 1737 10 02 01 00
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 2903 380 81 00 00
16 මාපුටුගල 621 2053 67 18 01 00
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 1203 21 00 01 00
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 1800 04 23 02 00
19 පැල්පිටිගොඩ 622 2024 02 06 00 00
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 1319 05 08 00 00
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 1104 23 03 06 00
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 1250 07 06 00 00
23 බටුගම්පල 624 1420 16 11 00 00
24 කැකුළදොල 624 ඒ 464 00 04 00 00
25 අරකාවිල 625 2171 12 12 00 00
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 1340 42 10 03 00
27 කඳනපිටිය 626 1694 02 03 01 00
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 1101 09 00 01 00
29 කුරණ දකුණ 627 1503 02 00 01 00
30 කොටිගල 627 ඒ 826 13 06 00 00
31 කුරණ උතුර 627 බී 889 13 00 00 00
එකතුව 48724 4796 907 43 00
මූලාශ්‍රය :- ජන හා සංගණන වාර්තාව 2014
TOP