ප්‍රවාහනය

පසුගිය වර්ෂය තුළ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයන් යටතේ රජයේ ප්‍රවාහන පහසුකම්

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ලියා පදිංචි වී ඇති බලපත්‍ර සහිත වහාන මෙසේ වගුගත කළ හැක.

අනු අංකය වාහන වර්ගය ප්‍රමාණය
01 අවමංගල රථ 01
02 ද්විත කාරය 841
03 ඉඩම් වාහන 110
04 මෝටර් රථ 841
05 යතුරුපැදි 5520
06 මෝටර් ලොරි 591
07 ත්‍රිරෝද වෑන් 05
08 ඔමිනියම් බස් 35
09 මෝටර්කෝච් 118
10 ත්‍රිරෝද රථ 2678

මූලාශ්‍රය :- බලපත්‍ර අංශය / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් බලපත්‍ර ලබා ගත් වාහන පිළිබද විස්තර - 2015

අනු අංකය

වාහන වර්ගය

2015

අළුත් කිරීම්

ආදායම රු.

01

කාර් ,ගිලන් රථ,අවමංගල රථ 790 235200.00

02

මෝටර් ලොරි 620 3331600.00

03

ද්විත්ව කාර්යය වාහාන 900 6036300.00

04

ඉඩම් වාහන,කෘෂි කාර්මික,ටැක්ටර්,ටේලර් සහිත අත් ටැක්ටර් 160 147600.00

05

බස් රථ,මෝටර් කෝච් රථ හෝ මෝටර් ටැගන් රථ  180 1757370.00

06

ත්‍රී රෝද රථ 2800 2188350.00

07

වෙනත්

වාහන පැවරීම

පාවිච්චි නොකිරීමේ නිවේදන

රියදුරු බල පත්‍ර අළුත් කිරීම්

කොන්දොස්තර බලපත්‍ර

 

-

01

-

01

 

-

-

-

-

මූලාශ්‍රය :- බලපත්‍ර අංශය / ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉංගිරිය
TOP