හොරකැලේ රක්ෂිතය

ඉංගිරිය සිට හඳපාන්ගොඩ මාර්ගයේ සැතපුම් 6ක් පමණ ගිය විට හමුවන මෙම ස්ථානය පරිසර සංවේදී තැනකි. දකුණු ආසියාවේ වැඩිම හොර ගස් මෙම භූමියේ ඇති බව සදහන් වේ. ඉතා දැකුම්කළු ස්ථානයකි. මීට අමතරව තවත් දුර්ලභ ශාක මෙම රක්ෂිතය තුළ ඇත.

TOP