ඌරුගල හොලොම්බුව

සිංහල රජ සමයේ සිට ඉංග්‍රීසි පාලන යුගය දක්වා ප්‍රධාන මංමාවත් රටාව බිහිවන තෙක් සබරගමුවෙ සිට වෙරළ බඩ ගම් දනව් කරා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට යොදා ගෙන තිබුණේ ගංගා මාර්ග වන අතර ඉන් ප්‍රධාන වන කළු ගඟේ ඉංගිරියට ආසන්නව අදාල හොලොම්බුව පිහිටා ඇත.

ඉංගිරිය සිට රත්නපුර මාර්ගයේ සැතපුම් 2ක් පමණ ගිය තැන මෙම ස්ථානය හමු වන අතර ගඟ දිගේ බඩු ප්‍රවාහණය කරන ලද ඔරු පාරු නැවතුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස මෙම හොලොම්බුව සදාගෙන ඇත. නම්බපාන ඇල කළු ගඟට වැටෙන ගංගා මෝයේ විශාල වක්කලම පිහිටි ස්ථානය ‍ මෙසේ හොලොම්බුව වශයෙන් හඳුන්වන අතර එහි ඉන් විශාල ඉඩ කඩ මෙන්ම ඒ ආසනයේ ඉවුරේ පිහිටි ගල් පරය නිසා අදාල පාරු කරුවන්ගේ ගිමන් හල ලෙස මේ ස්ථානය යොදා ගන්නට බෙහෙවින් ඉවහල් වී ඇත.

දැනට ඉතා කලාතුරකින් ගඟේ දිවෙන පාරුකරුවන්ගේ නවාතැන් පලක් වන මෙම ස්ථානය විදේශීය සංචාරකයින්ගේ ද සිත් ගත් තැනකි.

TOP